Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) Hesabı

    Niteliği: Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartı ile;

 1. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar
 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır ve bu alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre karşılık ayrılabilir.
  >>>Senetli ve senetsiz alacaklar için karşılık ayrılabilir.
  >>>Vadeli alacaklar (vadesi dolmamış) ve teminatlı alacaklar için karşılık ayrılamaz. Teminat sınırlı ise teminat altına alınmayan kısım için karşılık ayrılır.
  >>> İlk yıl karşılık ayrılmazsa diğer yıl karşılık ayrılıp ayrılmayacağı tartışmalıdır. Genel görüş ayrılamayacağı yönündedir.
  >>>Mükellef şüpheli ticari alacakları için karşılık ayırmayabilir. Bu durumda alacak vergi matrahını etkilemez. (Alacağın doğduğu işlemde satış tutarı 600’lü hesaplara kaydedilmiştir). Karşılık ayrılması durumunda ise söz konusu karşılık kar/zarar hesabına aktarılacağından vergi avantajı sağlanacaktır.
  >>>Karşılık ayrılmadan alacak değersiz hale gelirse bu alacak “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabına aktarılarak kapatılır. (659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabınının da uygulamada ve muhasebe kitaplarında kullanıldığı görülmekte olup, her iki durum da vergi matrahını aynı şekilde etkilemektedir).
  >>>Katma Değer Vergisinden kaynaklanan alacak için;
  - VUK’nun 323. maddesinde  yer alan şartların mevcut olması,
  - Alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi,
  - Katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi,
  halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi mümkündür. (334 seri nolu VUK Genel Tebliği)

       İşleyişi: Karşılık ayrılırken 654 Karşılık Giderleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.

B 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı                      (-) A

Azalışlar(-)

İlk Kayıt
Artışlar(+)

 

 

 

     Örnek:

          a) 10/06/2009 tarihinde müşteri Veli Kaplana 500 TL lik mal 3 aylık veresiye satılıyor. % 18 KDV Hariç.

          b) 10/12/2009 tarihine kadar müşteriden yazılı olarak birden fazla istenmesine rağmen tahsilat gerçekleştirilemiyor alacak şüpheli hale geliyor ve aynı tutarda karşılık ayrılıyor.

      Çözüm a-)

 

------------------10/06/2009----------
120 Alıcılar
        120.01 Müşteri Veli Kaplan
                         600 Yurt İçi Satışlar
                         391 Hesaplanan KDV
....nolu fatura ile veresiye satış

 Borç
 590
    

Alacak


  500
    90


B                 120 Alıcılar  A

  590

 

 

 

 

      Çözüm b-)

 

------------------10/12/2009----------
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
                       120 Alıcılar
                          120.01 Müşteri Veli Kaplan

 Borç
 590
    

Alacak

590
 

    

B     128 Şüpheli Ticari Alacaklar A

  590

 

 

 

 


B                 120 Alıcılar  A

  590

 590

 

 

 


 

------------------10/12/2009----------
654 Karşılık Giderleri
         129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

 Borç
 590
    

Alacak

590
 


B                 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)A

  

 590

 

 

 

                                                                        Karşılığın Bilançoda Gösterilmesi

AKTİF Ticaret İşletmesi 10/01/2009 Tarihli Bilançosu PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR...................................0
128 Şüpheli Ticari Alacaklar ...590
129 Şüpheli Ticari Alacaklar   590
      Karşılığı(-)

II. DURAN VARLIKLAR..............................................III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK..............

V. ÖZ KAYNAKLAR...............................


AKTİF TOPLAM   PASİF TOPLAM  

                                                      121 Alacak Senetleri
                                                      122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
                                                      126 Verilen Depozito ve Teminatlar
                                                      127 Diğer Ticari Alacaklar     
                                                      128 Şüpheli Ticari Alacaklar
                                                      129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama