Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

   257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Niteliği: Amortisman;   duran   varlıklarda   kullanma   ve   teknolojik   gelişmeler   sonucunda eskime, yıpranma ve modasının geçmesi şeklinde beliren değer azalışlarıdır. Amortisman, dönem sonlarında dönemsellik kavramı gereğince ayrılmaktadır.

İşleyişi: Maddi   duran   varlıklar   grubunda   yer   alan   hesaplardan   üç   hesaba   amortisman ayrılmamaktadır.  Bunlar;  250  Arazi  ve  Arsalar  Hesabı,  258  Yapılmakta  Olan  Yatırımlar Hesabı   ve   259   Verilen   Avanslar   Hesabıdır.   Bunların   dışındaki   tüm   hesaplara   dönem sonlarında amortisman hesaplanmaktadır. Boş arazi ve arsalara amortisman ayrılamazken, arazi veya arsa üzerinde ağaç vb bulunması halinde bunlar için amortisman ayrılabilmektedir. 

     25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarla ilgili ayrılması gereken amortismanlar bu hesapta izlenir.  26 ve 27 ile başlayan hesaplara ilişkin amortisman ise ilgili amortisman hesabında izlenmelidir.

İşleyişi:  Dönem  sonunda  ayrılan  amortisman  tutarı,  ilgili  gider  hesabının  borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir.

Örnek:İşletme 1.Ocak 2009 tarihinde 1000 TL’ye fotokopi makinası almıştır. fotokopi makinasının ekonomik ömrü 5 yıl olup % 20 amortisman oranı uygulanmaktadır. Makine YÖNETİM BÖLÜMÜNDE kullanılacaktır.

           a) Normal Amortisman Yöntemi
           b) Azalan Bakiyeler Yöntemi
     uygulanması halinde yapılacak amortisman işlemleri nelerdir.

   a) Normal Amortisman Yöntemine göre kaydın yapılması

     İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                 1
   Amortisman Oranı=        _________              =    _________ =0,20 dir.
                                        Ekonomik Ömür                        5

  Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

                              =   1000 TLX0.20=200 TL( 5 Yıl boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarı)

    2009 1.Yıl........................200 TL

    2010  2.Yıl.......................200 TL

    2011   3.Yıl......................200 TL
 
    2012   4.Yıl.....................200 TL

    2013   5.Yıl.....................200 TL

 

------------------31.12.2009      ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2009 yılı amortisman kaydı

 Borç
 200

  Alacak

  200

 

------------------31.12.2010      ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2010 yılı amortisman kaydı

 Borç
 200

  Alacak

  200

 

------------------31.12.2011    ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2011 yılı amortisman kaydı

 Borç
 200

  Alacak

  200

 

------------------31.12.2012     ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2012 yılı amortisman kaydı

 Borç
 200

  Alacak

  200

 

------------------31.12.2013      ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2013 yılı amortisman kaydı

 Borç
 200

  Alacak

  200

         b) Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kayıtların Yapılması:

     İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                 1
   Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.
                                        Ekonomik Ömür                        5

 

  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL-------2009 Yılı Amortismanı


  2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL-----2010 Yılı Amortismanı

 
  3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL-------.2011 Yılı Amortismanı

 
  4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL------2012 Yılı Amortismanı

 
  5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL------2013 Yılı Amortismanı

                                                      Sonraki Sayfa>>>

               E Amortismanın Tanımı

          E Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

          E Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman

          E Normal Amortisman Yöntemi( Eşit Tutarlı Amortisman Yöntemi)

          E Azalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi)
 
          E Kıst Amortisman Yöntemi

               E Amortisman Kayıtları
          
          E 7/A Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

          E 7/B Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

   

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma