Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş  
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması  
Tacir Olmanın Şartları

BORDROLAR

       Bir hesabın ayrıntılarını gösterebilmek için düzenlenen cetvele bordro denir.
Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olmak üzere iki ana başlıkta incelenmesine rağmen kişilerin durumu ve işin mahiyetine göre de isimlendirilebilir.

  1. Ücret Bordroları : İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

V.U.K. 238. maddesine göre ücret bordrosunda bulunması gerekli hususlar şunlardır: Çalışanın adı ve soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mühürü; varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saat veya parça başı ücreti); çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin (vergi vs. gibi) tutarı; SSK işçi payı sütunu bulunmalıdır.
Ücret bordrolarının hangi aya ait olduğu baş tarafına yazılır. Bordroyu tanzim eden kişi (sorumlu memur, müdür veya işletme sahibi) imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını,  yukarıdaki esaslara uymak kaydıyla diledikleri şekilde düzenleyebilirler.

       2. Maaş Bordroları : Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.

Kanun gereği, memur maaş bordrolarının tanzimi, işçi ücret bordrolarının düzenlenmesine göre birçok farklılıklar gösterir. Maaş bordroları; tahsil durumlarını ve hizmet yılını esas alarak derece ve kademe sistemine göre düzenlenmektedir.

  1. Ücret Bordrolarının Hesaplanmasına Örnek :

     Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan asgari ücretli bir işçinin Ağustos-2009 ayı brüt ücreti aylık 1000 TL. dir. Çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak alınmıştır. İşyeri tehlike sınıfı 2 dir. İşveren payı %20 dir. işçi için Ağustos-2009 ayına ait ücret bordrosundan kesilecek kanuni kesintileri hesaplayarak net ücretini bulalım. Giderler 7/A Seçeneğine göre kayda alınmaktadır. Asgari geçim indirimi dikkate alınmayacaktır.

      NET ÜCRET HESAPLAMA

   Brüt Ücret.......

  Ssk İşçi Payı= Brüt ücret x (%14)
  İşçi İşsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%1)
  Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret – (ssk işçi payı+ssk işçi işsizlik primi)
  Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x (%15)
  Damga vergisi = Brüt ücret x (%06) 

   Net ücret = Brüt ücret – (Toplam işçi payı+Gelir vergisi+Damga vergisi)

   İŞVEREN PRİMLERİ

  Ssk  İşveren Payı= Brüt ücret x (%19,5)
  İşveren işsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%2)


        SSK prim bildirgelerinde işyerinin tehlike sınıfına göre ödeyecekleri iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları farklılık gösterir. Bu prim oranının hesaplanmasında tehlike sınıfının 2 ye bölünüp, 1 ilave edilmesiyle iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait prim oranı bulunmuş olur. Tehlike sınıfları 1 ile 12 arasında değişmektedir. Örneğin; tehlike sınıfı 2 olan bir işletmenin prim oranı = (2 / 2) + 1 =  % 2 olacaktır.

   Sigorta Prim Oranları:

SİGORTA ŞEKİLLERİ

PRİM ORANLARI

İŞÇİ PAYI
(%)

İŞVERİN PAYI
(%)

TOPLAM
(%)

İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

-----

1,5 - 7

1,5 -

Analık Sigortası

-----

1

1

Hastalık Sigortası

5

6

11

Malullük – Yaşlılık – Ölüm Sigortaları

9

11

20

TOPLAM

14

19,5 - 25

33,5 – 39

        Örneğin Çözümü:

        Brüt Ücret.......................................................................1000 TL
      
        SSK İşçi Primi(% 14).......................................................140 TL
   
        SSK İşçi İşsizlik Primi(%1).............................................10 TL
   
        Gelir Vergisi Matrahı...........(1000-150).......................850 TL

        Gelir Vergisi(% 15)......(850X%15)............................127.50 TL

        Damga Vergisi( 1000X6/1000)...........................................6 TL

        Kesintiler Toplamı.......(140+10+127.50+6)..............283.50 TL

        Net Ücret............................(1000-283.50)..............716.50 TL
                                         
                                                                                  Sonraki Sayfa>>>>>

       

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  | Ziyaretçi Defteri İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama