Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
VERGİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

   

     Vergi, devletin, mahalli idarelerin ve kamu kudretine sahip diğer toplulukların gördükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, esas olarak gerçek ve tüzel kişilerden belli bir yarar karşılığı olmaksızın, onların mali güçlerine göre kamu zoruyla halktan doğrudan doğruya ve bazı maddelerin fiyatlarına eklenerek alınan paralardır.

     Kamu gelirleri içerisinde en önemli yeri vergiler almaktadır. Vergi, kamu gelirlerinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Vergilerin kamu gelirleri içerisindeki payı yaklaşık %90’dır. Bu nedenle kamu gelirleri genelde vergi gelirleri olarak anlaşılmaktadır.

     Anayasamızda vergi ödevi altında 73. maddeye göre “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.” Bu maddeye göre vergi, devletin aldığı bir para olmaktan ziyade aynı zamanda her vatandaşın ödemek zorunda olduğu bir paradır. Ozaman bu açıdan verginin tanımı kişilerin, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre ve kanuna bağlı kalarak ödeyeceği bir yükümlülüktür.
    

   VERGİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

    Vergi devletin , kamu harcamalarını finansmanı amacı ile toplumu meydana getiren bireylerden ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde karşılıksız olarak ve hukuki zorunluluk altında aldığı değerdir.
a.    vergi devlet tarafından alınır.ülkeyi yöneten merkezi birimler dışında da verginin yerel yönetim yada vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.
b.    Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için ayrılır.
c.    Vergi  meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçleri nispetinde alınır.
d.    Vergi kişiler için karşılıksız bir ödemedir
e.    Vrgi zorunlu bir ödemedir
f.    Vergi sonuç itibari ile ekonomik bir değerdir.

VERGİNİN UNSURLARI

1.    Verginin alacaklısı
Devletle beraber devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip, il özel idareleri belediye ve köy idareleri kamu tüzel kişileri aktif vergi süjesi olarak vergi alacaklısıdırlar
2.    Vergi borçlusu
Vergi ile yükümlü kılınan muhataba vergi alacaklısı denir. Vergi alacaklısı sadece ülke içinde yaşayan vatandaşlar değil yabancılar; gerçek kişiler değil kamu tüzel kişileri de olabilmektedir.
3.    Zora dayanması
Vergi devletin vergilendirme yetkisine dayanarak kanuni zorunluluk ile tahsil edilir. Bu zorunluluk verginin korunduğunu; tek taraflı olduğunu ve belirli kurallara göre alındığını belirtmektedir.
4.    Karşılıksız olması
Vergi harçtan, resimden ve kısmen şerefiyeden farklıdır yani vergi karşılıksız bir ödemedir.
5.    Kamu giderlerinin karşılığı olması

      Temel olarak vergi; ceza zor alımı yâda kamulaştırmadan farklı olarak kamu giderlerinin karşılığı olarak tahsil edilir. Fakat verginin temel amacı dışında şu amaçlar içinde kullanılır:
a.    Bireyleri cezalandırmak
b.    Bireyleri doğru yola sevk etmek
c.    Herhangi bir kamu hizmetini yaptırmak
d.    Ekonomik dışsallık ile mücadele

6.    Para ile ödenmesi
Vergi daha çok para ve mal ile ödenen maddi değerlerin ifadesi olarak değerlendirilir fakat günümüzde genel geçer tanımı kamu giderlerinin mali açıdan finansmanı olarak nitelendirildiği ve mali olarak kelimelerinden para kelimesinin kast edildiği düşünülür se; vergi’nin para ile ödenilmesi kavramı ortaya çıkar.

      VERGİNİN GELİŞİMİ

       Tarih boyunca gerek isim gerekse yapı olarak bulunduğu devrin kazanılmış ve mevcut kuruluşlarından meydana gelmiştir. Örneğin eski roma da vergi kazanılmış savaşlarda yenik devletlerden alınan haraç niteliğinde idi. orta cağın sonlarında ise kıta avrupasında vergi ödemenin dinin bir görev olduğu düşünülmekteydi. Bu düşünce bariz olarak mutlakıyet rejiminden kaynaklandığı görülmektedir.
Yeniçağın başlarında ise vergi kavramı vergi kralın mutlak haklarından sayılmakta ve vergi görevi’nin mutlak nitelik kazanması için kralın dini ve ahlaki kurallara göre harcanması gerekliliği oluşturulmuştur.
Günümüzde vergi devletin kanunlar çevresinde vergilendirme yetkisine dayandırılmakta, ödeme gücü esas alınmakta ve vergide bireysel karşılık aranmaktadır.
 
       Vergiler dönem içinde yapılan vergi iadeleri ile düzeltici ayarlamalardan arındırılarak net biçimde gösterilir. Vergi tahsilinden sonra vergi yükümlüsüne yapılan geri ödemeler yalnızca, daha önce yapılan yanlış vergilendirmelere veya ilgili mevzuatına göre iade edilmesi gereken tutarlara ilişkindir.

      Vergileri tahsil eden yönetim organından başka herhangi bir yönetim organına dağıtılmayan vergiler, vergiyi tahsil eden yönetim organının geliri olarak kaydedilmelidir. Vergileri tahsil eden yönetim organından başka herhangi bir yönetim organına pay verilmek suretiyle dağıtılan vergilerde de vergiyi tahsil eden yönetim organının geliri olarak kaydedilerek karşılığında verilecek paylar bu amaçla bütçelerine konulacak ödeneklerden karşılanır.

KAYNAKLAR

AKDOĞAN, A. (2004), Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara
AKDOĞAN, A. (2002), Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara
AKDOĞAN, A., KIZILOT, Ş. Ve EYÜPGİLLER, S., (1987), Türk Vergi Sistemi, Gazi Ünv. İİBF Yayın No: 104\45, Ankara
ARICA, M.N. (1998), “Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ve Verginin Mükellefi”, Vergi Sorunları, Sayı:119, s.8

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma