Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Gelir Tablosu Düzenleme Örneği

 Örnek: İşletmenin 31.12.2016 tarihi itibariyle Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir. Hesaplardan yararlanarak Gelir tablosunu düzenleyiniz.


CARİ DÖNEM GENEL GEÇİCİ MİZANI
TUTAR
HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK
600 Yurtiçi Satışlar   5.000,00
610 Satıştan İadeler (-) 500,00  
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 2.000,00  
611 Satış İskontoları(-) 1.250,00  
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 600,00  
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 550,00  
632 Genel Yönetim Giderleri (-) 1.000,00  
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri   1.500,00
642 Faiz Gelirleri   1.500,00
645 Menkul Kıymet Satış Karları   1.500,00
646 Kambiyo Karları   6.000,00
655 Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 1.500,00  
656 kambiyo Zararları (-) 250,00  
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları   2.700,00
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar   1.300,00
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 200,00  
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 1.400,00  
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 1.600,00  
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 1.100,00  

Okuyucu Anonim Şirketi'nin 01/01/2016-31/12/2016 Faaliyet Dönemi Gelir Tablosu

  Cari Dönem
31.12.2016
A-BRÜT SATIŞLAR   5.000,00
   1-Yurt İçi Satışlar 5.000,00  
   2-Yurt Dışı Satışlar    
   3-Diğer Gelirler    
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)   1.000,00
   1-Satıştan İadeler(-) 500,00  
   2-Satış İskontoları(-) 500,00  
   3-Diğer İndirimler(-)    
C-NET SATIŞLAR   4.000,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)   2.000,00
    1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)    
    2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 2.000,00  
    3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)    
    4-Diğer Satışların Maliyeti(-)    
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI   2.000,00
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)   2.150,00
    1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 600,00  
    2-Pazarlama, Satış ve Dağ.  Giderleri(-) 550,00  
    3-Genel Yönetim Giderleri(-) 1.000,00  
    FAALİYET KARI VEYA ZARARI   -150,00
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN   GELİR VE KÂRLAR   10.500,00
    1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 1.500,00  
    2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri    
    3-Faiz Gelirleri 1.500,00  
    4-Komisyon Gelirleri    
    5-Konusu Kalmayan Karşılıklar    
    6-Menkul Kıymet Satış Karları 1.500,00  
    7-Kambiyo Karları 6.000,00  
    8-Reeskont Faiz Gelirleri    
    9-Enflasyon Düzeltmesi Karları    
    10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar    
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)   1.750,00
    1-Komisyon Giderleri(-)    
    2-Karşılık Giderleri(-)    
    3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 1.500,00  
    4-Kambiyo Zararları(-) 250,00  
    5-Reeskont Faiz Giderleri(-)    
    6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)    
    7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)    
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)   500,00
    1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)  250,00  
    2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 250,00  
    OLAĞAN KAR VEYA ZARAR   8.250,00
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR   4.000,00
    1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.700,00  
    2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.300,00  
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)   1.600,00
    1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)    
    2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 200,00  
    3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 1.400,00  
    DÖNEM KARI VEYA ZARARI   10.650,00
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER  KARŞILIKLARI (-) 
   
    DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI   10.650,00

Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama