Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Anonim Şirket

      Tanımı:Anonim kelimesinin sözlük anlamı ortaklık olarak ifade edilir. Tamamının kime ait olduğu belli olmayan ortak meydana getirilen ürünler için de kullanılır. Türk Ticaret Kanunu Madde 269 anonim şirketleri, sermayesi paylara bölünmüş, ortak sayısı beşten fazla olan, yasalar önünde tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar şeklinde tanımlar. Anonim şirketlerinin kanunda sayılan pek
çok özelliği vardır.

        Özellikleri

 .  Kurucu ortak sayısı en az beş (gerçek veya tüzel) kişiden oluşmalıdır.
 Şirket ana sözleşmesinde yer almak kaydı ile her türlü faaliyet ile uğraşabilirler.
 Sermayesi en az 50.000,00 TL olmalıdır.
 Şirketi en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu temsil eder.
 Yasal defterlerin dışında; ortaklar pay defteri, toplantı ve müzakere defteri, İdare meclisi kararlar defteri tutmak zorundadırlar.
 Tahvil ve hisse senedi çıkarabilirler.
 Sermayesi paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil edilebilir. Bir hisse senedinin değeri 1 TL dir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hissesenedi çıkarılamaz.
 En az bir kişiden oluşan denetim (murakıp) kurulu vardır.
 Her yıl ertesi ilk üç ayı içinde genel kurul toplanmalıdır.
 Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.
 Şirketin, borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
 Kuruluşta taahhüt edilen sermayenin bir kısmının ödenmesi gerekir.
 Şirket tüzel kişiliğini ticaret siciline unvanın tescil ve ilanı ile kazanır.
 Şirketin çıkardığı ortaklık (hisse) senetleri rahatlıkla el değiştirebilir.
 Anonim şirketler Türk ticaret kanuna tabidir. Ancak ortak sayısı 250’yi geçen, borsada hisseleri işlem gören ve tahvil ihraç eden şirketler aynı zamanda SPK’ ya tabidir.
 Anonim Şirketlerde kararlar çoğunluk oyu ile alınır.

      Sınıflandırılması:

    Anonim şirketler kuruluş şekli ve özellikleri dikkate alındığında üç grupta toplanabilir:
Aile Anonim Şirketleri (Halka Kapalı Anonim Şirket): Ortak sayısı 250 kişiyi geçmeyen hisse senetleri halka arz edilmemiş olan veya arz edilmemiş sayılan şirkettir.
Halka Açık Anonim Şirketler: Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya ortak sayısının 250 kişiyi geçtiği belirlenip, hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan şirkettir.
Holdingler: Birden çok anonim şirketin yarıdan fazla hisselerini satın alarak kurulan ekonomik gruplardır. Holding şirketler başka anonim şirketlerinhisselerini alarak faaliyetlerini devam ettirirler. Onların tek geliri satın aldıkları şirketlerden elde ettiklere kar paylarıdır.

     Kuruluşu:

      Hukuki anlamda kuruluş, kanunun emrettiği ölçülerde anonim şirketin, organlarının, bilânçosunun oluşturularak tüzel kişilik kazanması ile oluşur. Kuruluş şirketin türüne görebelirli aşamalar halinde gerçekleşir. Kuruluş şekli ortakların tercihine bırakılmıştır.  
      Anonimşirketler farklı iki şekilde kurulabilir. Buna göre:

 Ani kuruluş (Halka kapalı aile şirketlerinin kuruluş şekli)
 Tedrici kuruluş (Halka açık şirketlerin kuruluş şekli)

      Ani Kuruluş

    Ani kuruluş şirket paylarının tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle olur. Kuruluş süresi kısa ve formaliteleri daha azdır. Genellikle birbirini tanıyan en az beş gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulur.
Kurucu ortakların taahhüt ettiği sermayenin ¼ ‘ ü kuruluş tarihinden itibaren üç ay içerisinde ortaklar ödemek zorundadır. Kalan sermaye payları ise ortaklar tarafından üç yıl içinde şirkete ödenmelidir. Ani kuruluşta ilk yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmeyi kendi aralarında yazarak onaylatmak zorundadırlar.

    Tedrici Kuruluş

    Tedrici şekilde kurulan anonim şirketler halka açılmayı amaçlayan ve küçük tasarrufların tek elde toplanarak büyük yatırımların yapılmasını sağlayan kuruluşlardır. Bu nedenle devlet tarafından da çeşitli şekillerde özendirici tedbirler alınmaktadır.
Tedrici olarak kurulan ve hisse senetlerini kendi isteğiyle halka arz eden halka açık şirketler sermaye piyasası mevzuatına uymalıdır. Pay sahibi sayısı 250’yi geçen anonim şirketler de halka açık şirketler gibi sermaye
piyasası mevzuatına tabidir. Ortaklar sermayenin 1/10’unu taahhüt ederek ödemek
zorundadırlar.

    Anonim Şirketlerin Yönetim ile İlgili Organları

    Tüzel kişiliğe sahip ortaklıkların faaliyetlerini yürütebilmesi için yönetimin bir çalışma sisteminin olması gerekir. Şirketin genel kurul dışındaki yönetim organları ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Türk ticaret kanunu şirketlerin yönetim organlarını üç grupta
toplamıştır.
 Genel kurul
 Yönetim kurulu
 Denetçiler
    Ticaret Kanununda yer almamakla birlikte ticari hayatta kabul gören bir organ da;
 Genel Müdür ve Diğer Müdürlerdir.
                                                                   Anonim Şirketin Kayıtları

                                                                  Tacirlerin Sınıflandırılması

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama