Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
SINAVI KAZANAN ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Staja Başlama Değerlendirmesi'ni başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Staja her yılın Mayıs, Eylül veya Ocak aylarında başlanır. Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.

Stajın başlatılmasında staj dosyası açtırma tarihi değil , staja başlama değerlendirmesini kazandıktan sonraki staj dönemi esas alınmaktadır. Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınavdan sonraki staj döneminde başlatılır.

SINAVI KAZANDIKTAN SONRA STAJ BAŞLATMAK İÇİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Staja Başlama Değerlendirmesinde başarılı olan adayların 2 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayan adayların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur. Stajınızın başlamasıyla birlikte stajınız süresince uzaktan sürekli eğitim(e-use)'e tabi olacaksız. Stajınızın 2. ayından itibaren 3 ay ara ile eğitim Cd'leriniz adresinize gönderilecektir. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir. Matbu evrakların tamamı sitemizde olup, indirip kullanabilirsiniz. Staj türüne göre üç şekilde; 1-Meslek Mensubu Denetiminde, 2-Meslek Mensubu Gözetiminde(meslek mensubu bordrolu), 3-Meslek Mensubu Bürosunda staj yapılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için gerekli olan evrakları hazırlamalıdır. Staj, sınavı kazandıktan sonra başlamaktadır. Sınav kazandı belgenizin internet çıktısı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

1. MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1. Staj onay belgesi

2. Tek kişi staj yazısı

3. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

4. Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)

6. Meslek mensubu ruhsat fotokopisi

7. İşe giriş bildirgeniz (fotokopi veya e-bildirge çıktısı)

8. Son dönem SSK aylık bildirgesi (eğer işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SSK aylık bildirge fotokopisi)

9. Şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi( en son yayınlanmış olan)

10. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi(en son düzenlenmiş olan)

11. Şirketin vergi levhası fotokopisi

12. Staj dönemini kapsayan Meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi (sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması gerekmektedir)

13. Staj dönemini kapsayan Meslek mensubunun şirkete kestiği serbest meslek makbuzları veya fatura fotokopileri (okunaklı olmalı ve hangi dönemi kapsadığı belirtilmelidir.)

14. Denetim aldığınız meslek mensubu şirket(A.Ş/ LTD.) ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi gelmelidir.

2. MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE (MESLEK MENSUBU BORDROLU) STAJ

1. Staj onay belgesi

2. Tek kişi staj yazısı

3. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

4. Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır.)

5. Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış Aslı)

6. Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

7. İşe Giriş Bildirgeniz (Fotokopi veya E-Bildirge Çıktısı)

8. Son Dönem SSK Aylık Bildirgesi (Eğer işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SSK aylık bildirge fotokopisi)

9. Meslek Mensubunun Şirkette Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü Olarak Çalıştığına Dair İş Yerinden Yazı ve Yetkisini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, İmza Sirküleri Fotokopisi

10. Şirket Merkezini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi( en son yayınlanmış)

11. Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi(en son düzenlenen)

12. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

3.MESLEK MENSUBU BÜROSUNDA STAJ

1. Staj onay belgesi

2. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

3. Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

4. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış aslı)

5. Meslek mensubu ruhsat fotokopisi

6. Stajınıza onay veren meslek mensubu, şirket(A.Ş/ LDT.) ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin son imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi

7. İşe giriş bildirgeniz (fotokopi veya e-bildirge çıktısı)

8. Son dönem SSK aylık bildirgesi (eğer işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SSK aylık bildirge fotokopisi)

9. Vergi levhası fotokopisi

4.ŞAHIS FİRMASINDA STAJ - Denetim veya Gözetim Altında Stajda İstenen evraklarının tamamına ek olarak aşapıdaki evraklar:

Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı( firma adresini de içeren)

Yevmiye defterinin ön yüzünün fotokopisi

Defter-i kebir'in ön yüzünün fotokopisi

5.YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE STAJ - Denetim veya Gözetimde Stajda istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:

Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi

Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi

Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi

6.İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ - Denetim veya Gözetim Altında Stajda İstenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:

Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

*** Bütün adayların yukarıdaki ilgili staj evraklarının teslimi sırasında Bağ-Kur, Emekli Sandığı kurumlarında kaydı olmadığına dair yazıyı da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

STAJYERİN DİKKATİNE

• Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

• SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almak zorundadırlar.

Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur. Şirketlerde sadece bir kişi staj yapabilir. Birden fazla kişinin staj yapması halinde adayların stajları iptal edilir.

<<<<Staj başlatma sınavına kimler başvurabilir

<<Smmm Staj Başlatma Sınavına Girebilmenin Özel Şartları

  <<<Staj Başvurusu Ve Başvuru Süreleri

  <<<Staj Başvuru Ücretleri Ve Dönemleri

<<<Staj Başvuru Evrakları

<<<Staj Sınavında Yer Alan Konular

<<<Stajdan Sayılan Süreler

<<<Stajın Başlatılması Ve Staj Dosyası

<<<Staj Dosyasında Bulunan Evraklar

<<<Staj Yapılabilecek Yerler

<<<Sınava Daha Önceden Katılan Adaylar İçin Başvuru Evrak Listesi

<<<Sınavı Kazanan Adaylar İçin Staja Başlama Evrak Listesi

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma