Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
SMMM Staj Dosyasında Bulunan Evraklar

 

Staj dosyası Stajyerin staj yaptığı yerin özelliğine göre iki farklı biçimde oluşturulacaktır.

I. MESLEK MENSUBU YANINDA STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER.

1. Staj Başvuru Formu

2. Nüfus Cüzdanı Örneği (noter onaylı)

3. İkametgah Belgesi

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (noter onaylı)

5. Sabıkasızlık Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından). Sabıkası olanlardan sabıkanın kalktığına ilişkin mahkeme kararı.

6. Meslek mensubunun vereceği muvafakatname.

7. Hakkında bilgi alınacak iki kişi.

8. 3 Adet renkli fotoğraf.

9. Tesmer hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu.

10. İşe giriş bildirgesi.

11. Stajyerin staja başladığına ilişkin meslek mensubu tarafından verilen yazı.

12. Meslek mensubunun oda kayıt belgesi ve ruhsat fotokopisi.

13. Staja Başlama Hazırlık Kurslarına devam edenlere ilişkin ilgili Oda ve/veya Tesmer Şubesince verilecek sertifaka.

Stajyerler staj başvurularında yukarıda verecekleri bu belgelere ek olarak, stajları süresince de aşağıdaki belgeleri staj dosyasına konmak üzere bağlı bulundukları odalara vermek zorundadırlar.

1. Staj süresince her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordroları.

2. Staj bitiminde tüm staj süresine ilişkin SSK'dan alınmış çalışma günlerini gösterir döküm çizelgesi.

3. İş yeri değişikliklerinde odanın istemiş olduğu belgeler.

4. Meslek Mensubu tarafından staj bitiminde doldurulmuş ve imzası ile kaşesinin bulunduğu staj değerlendirme formu. Bu form her yıl için ayrı ayrı doldurulacaktır.

II- GÖZETİM VE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER

1. Staj Başvuru Formu.

2. Nüfus Cüzdan Örneği (noter onaylı).

3. İkametgah Belgesi.

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (noter onaylı).

5. Sabıkasızlık Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından). Sabıkası olanlardan sabıkanın kalktığına ilişkin mahkeme kararı.

6. Meslek mensubunun vereceği muvafakatname.

7. Hakkında bilgi alınacak iki kişi.

8. 3 Adet renkli fotoğraf.

9. Tesmer hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu.

10. İşe giriş bildirgesi.

11. Stajyerin staja başladığına ilişkin meslek mensubu tarafından verilen yazı.

12. Gözetiminde veya Denetiminde Staj yapılacak meslek mensubunun oda kayıt belgesi ve ruhsat fotokopisi.

13. Staj yapılan şirketin kuruluşu ile ilgili ticaret sicil gazetesi.

14. Şirketin yetkili imza sirküleri.

15. Şahıs firmalarında bilanço esasına göre defter tutulduğuna ilişkin belge. (Vergi dairesinden)

16. Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyor ise işe giriş bildirgesi.

17. Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkililerinden ve meslek mensubundan alınacak yazı.

18. Staja Hazırlık Kurslarına devam edenlere ilişkin ilgili Oda ve/veya Tesmer Şubelerince verilecek sertifika.

Stajyerler staj başvurularında yukarıda verecekleri bu belgelere ek olarak, staj süresince de aşağıdaki belgeleri staj dosyasına konmak üzere bağlı bulundukları odalara vermek zorundadırlar.

1. Staj süresince her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordroları. Meslek mensubu bağımlı çalışıyorsa meslek mensubuna ilişkin dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordroları. Ancak burada Stajyer ile meslek mensubunun aynı bordroda yer alması esastır.

2. Staj bitiminde tüm staj süresine ilişkin SSK'dan alınmış çalışma günlerini gösterir döküm çizelgesi.

3. İş yeri değişikliklerinde odanın istemiş olduğu belgeler.

4. Meslek mensubu tarafından staj bitiminde doldurulmuş ve imzası ile kaşesinin bulunduğu staj değerlendirme formu. Bu form her yıl için ayrı ayrı doldurulacaktır.

5. Yanında staj yapılan meslek mensubu firma ile sözleşmeli olarak çalışıyor ise; meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. (Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır. Örneğin 1997 yılına ilişkin muhasebe ücreti 1999 yılında kesilmiş ise bu Stajyerin stajı kabul edilmeyecektir).

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma