Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
                                                        POLİÇENİN ŞEKLİ

Vade                                Vade Tarihi                             Türk Lirası                      No.

Kabulümdür                                                Düzenlenme Tarihi :        ...../...../200...              
.............................                                          Düzenlenme Yeri   :       ..........................

      İş bu poliçe karşılığında sayın......................................................."a veya emrü havalesine yukarıda yazılı yalnız.............................TL..................kuruş ödeyiniz. Bedeli..................................olarak alınmıştır. Anlaşmazlık halinde ...........................mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eyleri....

Ödeme Yeri       :...................                                                              ....../...../........
...................................................                                                              İmza

Keşideci           :......................
.....................................................

    Poliçenin düzenlenmesini kolaylaştırmak için şöyle bir anlatımda bulunabiliriz.

    Ahmet isimli bir kişinin Mehmet isimli kişiye 1000 TL borcu var. Yeliz isimli kişiden ise 1000 TL alacağı var. Ahmet poliçe düzenleyerek Yelize, " Bana olan 1000 TL olan borcunu git Mehmet e öde" diyor. Poliçeyi Ahmet Bey düzenleyip Yelize veriyor.

    Keşideci yani poliçeyi düzenleyen: Ahmet
    Muhatap                                 : Yeliz
    Lehdar                                   : Mehmet

   Poliçenin düzenlenmesi ile ilgili örnek için tıklayın>>>>
   

ÇEK

     Çek bir ödeme aracıdır. Bankada parası bulunan bir kimsenin bu parasının tamamını veya bir kısmını diger bir kimseye ödemek için çek düzenler.

      Çekte üçlü bir iliski söz konusudur.
    1) Kesideci: Çeki düzenleyen ve bankaya çekte belirtilen parayı üçüncü bir
kisiye ödemesi için talimat veren taraf.
    2) Lehdar: Çeki elinde bulunduran ve çek üzerinde belirtilen tutarı tahsil
edecek olan taraf.
    3) Muhatap: Çekte muhatap bankadır. Kesideci tarafından düzenlenmis çeki
lehdara ödeyecek tarafı temsil etmektedir. Bu üç tarAf arasında islem su biçimde gerçeklesmektedir. Kesideci ile banka arasında bir çek anlasması yapılmakta ve muhatap banka kesideciye karsı, çekin ibrazı
halinde bir ödeme yükümlügü altına girmektedir.

      Çek hukuki niteligi itibariyle bir havaledir. Bu havalenin yazılı bir sekilde yapılması, belli sekil sartlarını, mücerret (nedene baglı olmayan) ve kayıtsız sartsız bir ödeme yetkisini içermelidir.

       T.T.K. madde 693 de çekte yer alması gereken unsurlar belirtilmistir. Buna göre çekten en az su bilgilerin bulunması gereklidir.

     1) Çek kelimesi:

Çek metninde çek kelimesi ve eger çek Türkçeden baska bir dille yazılmıs ise o dilde Çek kelimesi ya da yabancı dildeki karsılıgı yer almıyorsa o belge çek niteligi kazanamaz. Bu durumda belge adi havale olarak nitelendirilir.

    2) Kayıtsız ve sartsız belirli bir bedelin ödenmesi talimatı:

    Çek metninde belirli bir bedel yer almalıdır. Bu bedel Türk Lirası olarak yazılabilecegi gibi yabancı para olarak da yazılabilir. Bedelin yabancı para olarak yazılması halinde bu bedel çekin ibrazı tarihindeki efektif satıs kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak ödenir.
    Çekte bedelin yazı ile yada rakamla ifade edilmesi mümkündür. Bedelin hem rakam, hem de yazı ile ifade edilmesi ve aralarında farklılık olması halinde yazı ile belirtilen bedel esas alınmaktadır. Ancak bu kural, rakam ya da yazı üzerinde tahrifat yapılmamıs çekler için geçerlidir. Diger bir deyisle rakam ya da yazı üzerinden tahrifat yapılmıs çekler için geçersizdir.

    3) Ödeyecek kimsenin “Muhatabın” adı ve soyadı
T.T.K. uyarınca muhatap olarak yalnızca bankalar gösterilebilir. Bu nedenle,
yasada geçen “muhatabın adı soyadı” ifadesinden bankanın ünvanı anlasılması gerekir.

    4) Ödeme yeri

Çekin nerede ödenecegi belili olmalıdır. Çekte özel olarak ödeme yeri gösterilmemisse, muhatap bankanın belirtilen subesinde ödenir.

   5) Keside günü ve yeri

   Çekin keside edildigi tarih; gün ay, yıl olarak yazılır. Aksi halde çek geçerli olmaz. Ticari hayatta, vadeli çek olarak tabir edilen; ileriki bir tarihin keside tarihi olarak konulan çeklerle sıklıkla karsılasılmaktadır.
    Çekte vade söz konusu degildir. Yani, çek vadeli olarak düzenlenmis olsala görüldügünde ödenmesi gerekir. Nitekim, T.T.K. md. 707/2 de “keside günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz gününde ödenir.” Denmistir.
   Kanunun bu hükmü dikkate alınarak, muhatap bankanın kendilerine ibraz edilen vadeli çekleri, karsılıkları varsa ve ödemeye engel bir durum yoksa ödemek zorundadır. Vadeli çekin karsılıgı yoksa, 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun hükmüne göre karsılıksız çek islemlerine tabi tutulmak zorundadır.
    Çekte keside yeri gösterilmelidir. Ancak, keside yeri gösterilmemisse, kesidecinin imzasının yanında yazılı olan yer, keside yeri olarak kabul edilir. Her ikisi de yazılmamıssa, çek geçersizdir.

   6) Çeki düzenleyen kisinin (kesideci) imzası
Kesideci imzasını mutlaka elle atmalıdır. Aksi durumlar kabul edilmemektedir. Eger kesideci bir tüzel kisilik ise, tüzel kisiligin yetkili temsilcileri çeki kesideci sıfatı ile imzalar.

     T.T.K. madde 708 e göre; bir çek keside edildigi yerde ödenecek ise on gün, keside edildigi yerden baska bir yerde ödenecek ise bir ay içinde ibraz edilmelidir. Ödenecegi ülkeden baska bir ülkede keside edilen çek, keside ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay, baska kıtada ise üç ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir.

     Avrupa ülkeleriyle Akdenizde kıyısı bulunan ülkeler aynı kıtada sayılır. ibraz süreleri, çekte keside günü olarak gösterilen tarihten itibaren islemeye baslar. Sürenin hesaplanmasında, çekin keside edildigi gün sayılmaz. ibraz süresinin sonu tatile rastladıgında, izleyen ilk is günü ibraz süresinin sonu
sayılacaktır.

    İbraz süresinin gelmesinden sonra bankanın çeki ödemeyi reddetmesi halinde hamilin, kesideci ve diger çek borçlularına karsı basvuru hakkı yoktur. Çek, hiçbir vergi, resim ve harca tabi degildir.

                                                               Sonraki Sayfa>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma