Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Bono(Emre Muharrer Senet)

  Tanımı: Borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya yazılan ödeme emridir. Bonoya halk arasında senet de denir.

  Tarafları: Bonoda iki taraf vardır; ödeme taahhüdünde bulunan esas borçlu (kesideci) ve ödeme yapılacak taraf yani alacaklı (lehdar)

  Şekil Şartları:     T.T.K. madde 688 de bonoda yer alması gereken unsurlar belirtilmistir. Buna göre
bonoda en az su bilgilerin bulunması gereklidir.

           1) Senet metninde bono ya da emre muharrer senet kelimesi;
Senet metninde bono yada emre muharrer senet kelimesi yer almalıdır. Eger, senet Türkçe'den baska bir dilde yazılmıssa o dilde bononun karsılıgı olan kelimenin yazılması gerekmektedir.
          2) Kayıtsız ve sartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi;
Ödeme taahhüdü kayıtsız ve sartsız olmalı ve borçlanılan tutarın bono üzerinde açıkça belirtilmesi gerekir. Tutarın Türk Lirası veya yabancı para cinsinden belirtilmis olması önemli degildir.
Senet bedeli hem yazı hem de rakam ile gösterilmis ve iki bedel arasında fark bulunuyorsa, yazı ile gösterilen bedel geçerlidir.
          3) Vade;
Senette, borcun ne zaman ödenecegi de belirtilmelidir. Ancak vade, bonoda zorunlu bir sekil sartı degildir. Vade gösterilmeyen bir bono görüldügünde ödenir.
          4) Ödeme yeri;
Bonoda ödeme (düzenleme) yerinin belirtilmesi zorunludur. Ödeme yeri belirtilmemisse, keside yeri ödeme yeri sayılır. Keside yerinin de bulunmaması halinde kesidecinin adının yanında yazılı yer ödeme yeri olarak kabul edilecektir. Aksi halde, bono kambiyo senedi niteligini kaybeder.
          5) Kime veya kimin emrine ödenecek ise (lehdar) onun adı ve soyadı;
Senet üzerinde senet bedeli kime ya da kimin emrine ödenecek ise, onun ad ve soyadının (ya da firma unvanının) yazılı olması gerekmektedir.
          6) Senedin tanzim edildigi gün ve yer;
Senedin tanzim edildigi günün ve yerin belirtilmesi gerekir. Aksi halde senet kambiyo senet niteligini kaybeder.
          7) Senedi tanzim edenin imzası;
Senedi düzenleyenin el yazısı ile atılmıs imzasının senedin ön yüzünde ve senet metninin altında bulunması gereklidir.

Senedin Şekli:

           senet bono şekli

Günlük Hayatta Düzenlenmiş Bir Senet(bono) Örneği

senet şekli örneği

   Bononun düzenlenmesi ile ilgili örnek için tıklayın>>>>

POLİÇE

       Poliçe genellikle üç taraflı iliskiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacagını, kendisinin borçlu bulundugu üçüncü bir sahısa devretme temeline dayanır.
    Poliçeyi düzenleyen kisi, diger bir kisiye, poliçede ismen gösterilmis olan kimseye belli bir tutarı ödeme emrini verir.

   Poliçedeki taraflar;
<<Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kisi (kesideci)
<<Poliçeyi ödeyecek olan kisi (muhatap)
<<Poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek kisi (lehdar) olmaktadır.

   Muhatap poliçeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Kabul ettikten sonra senedin esas borçlusu durumuna geçer. Kabul, muhatabın poliçenin üzerine, kabul edilmistir yazıp, imzalaması ile, poliçeyi vadesinde ödeyecegini onaylamasıdır. Poliçe lehdara muhatap tarafından kabul edildikten sonra verilebilecegi gibi, kabule lehdar tarafından sunulmak üzere, dogrudan dogruya lehdara kabulden önce de
verilebilir.
   
   Türk Ticaret Kanununun 615. Maddesine göre bir poliçe:
   1) Görüldügünde
   2) Görüldükten muayyen bir müddet sonra
   3) Keside gününden muayyen bir müddet sonra
   4) Muayyen bir günde, Ödemek üzere keside edilebilir.

     Poliçenin Şekil Şartları:

    Poliçe
    1) Senet metninde “Poliçe” kelimesi ve eger senet Türkçüden baska bir dille
yazılmıssa o dilde poliçe karsılıgı olarak kullanılan kelimeyi,
   2) Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız sartsız havaleyi,
   3) Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını,
   4) Vadeyi,
   5) Ödeme yerini,
   6) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
   7) Keside tarihi ve yerini,
   8) Kesidecinin imzasını, ihtiva eder.
                                                              Sonraki Sayfa>>>

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma