Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

BORDROLAR

       Bir hesabın ayrıntılarını gösterebilmek için düzenlenen cetvele bordro denir.  Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olmak üzere iki ana başlıkta incelenmesine rağmen kişilerin durumu ve işin mahiyetine göre de isimlendirilebilir.

     Ücret Bordroları : İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

V.U.K. 238. maddesine göre ücret bordrosunda bulunması gerekli hususlar şunlardır: Çalışanın adı ve soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mühürü; varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saat veya parça başı ücreti); çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin (vergi vs. gibi) tutarı; SSK işçi payı sütunu bulunmalıdır.
Ücret bordrolarının hangi aya ait olduğu baş tarafına yazılır. Bordroyu tanzim eden kişi (sorumlu memur, müdür veya işletme sahibi) imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını,  yukarıdaki esaslara uymak kaydıyla diledikleri şekilde düzenleyebilirler.

      Maaş Bordroları : Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.

Kanun gereği, memur maaş bordrolarının tanzimi, işçi ücret bordrolarının düzenlenmesine göre birçok farklılıklar gösterir. Maaş bordroları; tahsil durumlarını ve hizmet yılını esas alarak derece ve kademe sistemine göre düzenlenmektedir.

    Ücret Bordrolarının Hesaplanmasına Örnek :

     Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan asgari ücretli bir işçinin Ağustos-2009 ayı brüt ücreti aylık 1000 TL. dir. Çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak alınmıştır. İşyeri tehlike sınıfı 2 dir. İşveren payı %20 dir. işçi için Ağustos-2009 ayına ait ücret bordrosundan kesilecek kanuni kesintileri hesaplayarak net ücretini bulalım. Giderler 7/A Seçeneğine göre kayda alınmaktadır. Asgari geçim indirimi dikkate alınmayacaktır.

    NET ÜCRET HESAPLAMA

   Brüt Ücret.......

  Ssk İşçi Payı= Brüt ücret x (%14)
  İşçi İşsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%1)
  Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret – (ssk işçi payı+ssk işçi işsizlik primi)
  Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x (%15)
  Damga vergisi = Brüt ücret x (%06) 

   Net ücret = Brüt ücret – (Toplam işçi payı+Gelir vergisi+Damga vergisi)

   İŞVEREN PRİMLERİ

  Ssk  İşveren Payı= Brüt ücret x (%19,5)
  İşveren işsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%2)


        SSK prim bildirgelerinde işyerinin tehlike sınıfına göre ödeyecekleri iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları farklılık gösterir. Bu prim oranının hesaplanmasında tehlike sınıfının 2 ye bölünüp, 1 ilave edilmesiyle iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait prim oranı bulunmuş olur. Tehlike sınıfları 1 ile 12 arasında değişmektedir. Örneğin; tehlike sınıfı 2 olan bir işletmenin prim oranı = (2 / 2) + 1 =  % 2 olacaktır.

   Sigorta Prim Oranları:

SİGORTA ŞEKİLLERİ

PRİM ORANLARI

İŞÇİ PAYI
(%)

İŞVERİN PAYI
(%)

TOPLAM
(%)

İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

-----

1,5 - 7

1,5 -

Analık Sigortası

-----

1

1

Hastalık Sigortası

5

6

11

Malullük – Yaşlılık – Ölüm Sigortaları

9

11

20

TOPLAM

14

19,5 - 25

33,5 – 39

   Ücret Bordrolarının Hesaplanmasına Örnek :

     Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan asgari ücretli bir işçinin Ağustos-2016 ayı brüt ücreti aylık 2000 TL. dir. Çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak alınmıştır. İşyeri tehlike sınıfı 2 dir. İşveren payı %20 dir. Bekar işçi için Ağustos-2016 ayına ait ücret bordrosundan kesilecek kanuni kesintileri hesaplayarak net ücretini bulalım. Giderler 7/A Seçeneğine göre kayda alınmaktadır. Asgari geçim indirimi dikkate alınmayacaktır.

        Örneğin Çözümü: Brüt Ücret.......................................2000 TL
      
        SSK İşçi Primi(% 14).......................................................280 TL
   
        SSK İşçi İşsizlik Primi(%1).............................................20 TL
   
        Gelir Vergisi Matrahı...........(2000-300)......................1700 TL

        Gelir Vergisi(% 15)......(1700X%15)...........................255 TL

        Damga Vergisi( 2000X7,59/1000)................................15,18 TL

        Kesintiler Toplamı.......(280+20+255+15,18)..............570,18

        Net Ücret.................................................(2000-570,18).....1429,82

       Asgari Geçim İndirimi ( Bekar)......................123,53

        Ele Geçen Ücret ..............................................................1553,35 TL

       

       Aşağıdaki tabloda bir işyerinde çalışan işçilerin brüt ücretleri ile bu ücretler üzerinden hesaplanan sgk kesintileri ve vergi kesintileri bulunmaktadır. İşçilerin brüt ücretlerinden kesilen vergi ve diğer kesintiler düşüldükten sonra net ücrete ulaşılmıştır.

 

Ücret Bordrosu
Firma: XX LTD.ŞTİ
 Sno   Adı Soyadı  SSK Sicil No/TC kimlik  S.S.K Günü  Günlük Ücret   Normal Kazanç  SSK Matrahı  S.S.K. Primi İşçi
(% 14)
 İşsizlik İşçi Primi
(% 1)
 GV Matrahı   Gelir Vergisi
(% 15)
Asgari Geçim İndirimi  Damga Vergisi
( Binde 7,59)
 Toplam Kesinti  Ödenecek Net Ücret  İmza 
1 A 123456789101 30 54,90 1.647,00 1.647,00 230,58 16,47 1.399,95 209,99 123,53 12,50 469,54 1.300,99 …………..
2 B 123456789101 30 83,33 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 123,53 18,98 712,73 1.910,81 …………..
3 C 123456789101 30 86,67 2.600,00 2.600,00 364,00 26,00 2.210,00 331,50 123,53 19,73 741,23 1.982,30 …………..
4 D 123456789101 30 93,33 2.800,00 2.800,00 392,00 28,00 2.380,00 357,00 123,53 21,25 798,25 2.125,28 …………..
5 E 123456789101 30 81,67 2.450,00 2.450,00 343,00 24,50 2.082,50 312,38 123,53 18,60 698,47 1.875,06 …………..
6 F 123456789101 30 83,33 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 123,53 18,98 712,73 1.910,81 …………..
7 G 123456789101 30 83,33 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 123,53 18,98 712,73 1.910,81 …………..
8 H 123456789101 30 83,33 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 123,53 18,98 712,73 1.910,81 …………..
9 İ 123456789101 30 83,33 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 123,53 18,98 712,73 1.910,81 …………..
10 J 123456789101 30 83,33 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 123,53 18,98 712,73 1.910,81 …………..
      300   24.497,00 24.497,00 3.429,58   20.822,45 3.123,37 1.235,30 185,93 6.983,85 18.748,45  


                                         
                                                                                  Sonraki Sayfa>>>>>

       

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016