Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
VERGİ USULSÜZLÜK CEZASI

  

                        GENEL USULSÜZLÜK EYLEMELRİ VE CEZALARI

     Genel usulsüzlük eylemleri, V.U.K. 352. maddesinde ağırlıklarına göre iki ayrı derecede toplanmıştır. Bunlar “Birinci Derecede Usulsüzlükler”, “İkinci Derecede Usulsüzlükler”.
1- BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
     A- Vergi Harç ve Beyannamelerin Süresince Verilmemiş Olması
Usulsüzlük kabul edilerek cezalandırılan eylem, yasal süresi içinde beyanname verme yükümlülüğüne uyulmasıdır. Beyannamenin bu süre geçtikten sonra verilmesi eylemi ortadan kaldırmayacağından usulsüzlük cezasının kesilmesine engel değildir.
    B- Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması
       Ba- Vergi Usul Kanunu 172. maddesinde defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler şöyledir:
- Ticaret ve Sanat erbabı
- Ticaret Şirketleri
- İktisadi Kamu Müesseseleri
- Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
- Serbest Meslek Erbabı
- Ve Çiftçilerdir.
    Bb- Tutulması Zorunlu Defterler
Örn: Tic. Kazara sahiplerinden birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre, yevmiye defter-i kebir, envanter ve işletme hesabı defteri tutmak zorundadır.
    Bc- Usulsüzlük Sayılan Defter Tutma Halleri
    Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler ve V.U.K göre tutma zorunluluğu getirilen defterlerin hangi birinin tutulmamış olması birinci dereceden usulsüzlük eylemi kabul edilir.
    Bd- Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması
    Tutulması zorunlu kılınmış defterlerin temin edilmemiş hatta tastikde ettirilmiş olmalarına rağmen vergilendirilme döneminde bu defterlerinden birine veya birkaçına kayıt yapılmamış olması defter tutmama eylemi değil mükellefin defterlerine kanıt olarak güvenilmeyeceğini gösterir.
    Be- Yanlış Defter Tutulmuş Olması
    Vergi mükellefleri yukarıda bahsedildiği üzere kazanç ve iratların türüne göre V.U.K’da belirtilen defterleri tutmak zorundadır. Mükelleflere bunun dışında isteklerine göre değiştirme başka defter tutma yetkisi tanınmamıştır. Kanunca defter tutmadığı kabul edilir.
C- Defter ve Belgelerin Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecedeki Karışık Noksan Olması
    Ca- Defter Kayıtlarının ve Bununla İlgili Vesikaların Noksan Olması
- Defter kayıtlarının doğruluğundan kuşku duyulmasını gerektirecek sayıda belgenin defterlere kaydedilmemiş olması.
- Defterdeki kayıtların (özellikle gider kayıtlarının) kaynağı olarak belgelerin olmaması, sahte olduğuna bir tespit bulunması.
- Mükellefin defterlerinde girişi kayıtlı bulunan kimi emtianın çıkışı kaydının olmaması dönem sonu stoklarında da yer almaması.
- Veya tam tersi
    Cb- Defter kayıtlarının ve bununla ilgili vesikaların usulsüz olması.
    cc- Evrakların Yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi.
D- Ekim ve Sayım Beyanında Bulunmamış Olan Çiftçilerin Muhtar Tarafından Yapılan Ekim-Sayım Beyanında Bulunma Çağrısına Uymamaları
     VUK’nun 145. maddesinde; muhtar ve ihtiyar heyetinin ekim-sayım beyanında bulunmamış olanları, yanlış yada aykırı beyanda bulunmuş olanları verilen süre içine düzeltme yetkisi verilen süre içinde düzeltilmemesi birinci derecede usulsüzlük sayılır.
      E- Kayıt ve Nizama Uyulmaması
      VUK’nun 215 ile 219. maddeleri bu kanuna göre tutulması zorunlu defterlerin kayıt ve nizamına ilişkin hükümler öngörmüştür. Bu hükümlere uygun davranılması, doğru bir vergi incelemesine imkan verilmesi usulsüzlük suçudur.
       F- İşe Başmanın Zamanında Bildirilmemesi
       V.U.K 169. maddesinin 1. fıkrasına göre işe başlayanların işe başlama tarihinden önce vergi dairesi bildirmeleri gereklidir. İşe başladıklarını hiç bildirmemesi yada işe başladıktan sonra bildirilmesi birinci dereceden usulsüzlük suçudur.
    g- Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tastik Ettirilmemiş Olması
    H- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin İkinci 15 Günlük Ek Süre İçinde Verilmesi

  2- İKİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜKLER
- Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi; Emlak Vergisi beyannamesinin iki aylık ek süre içinde verilmesi.
- Ekim sayım beyanının süresince yapılmaması veya istenilen bilgileri içermemesi
Çiftçiler her yıl Kasım ayında ekim-sayım beyanında bulunmak zorundadır. Bu beyanla çiftçiler her yıl ne kadar araziye ne çeşit ürüne, hayvan sayısını vergi dairesine bilgi vermek zorundadır.
- İşe başlama dışındaki bildirimlerin zamanında yapılmaması.
- Vergi karnesini süresi sonunda başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması.
- Tasdiki zorunlu olan defterleri tasdik süresinin sonundan itibaren 1 ay içerisinde tasdik ettirmek.
   C- ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇ VE CEZALARI
Özel usulsüzlük suçları yukarıda açıklanan 1. ve 2. derecede usulsüzlük suçundan tamamen farklıdır. Özel usulsüzlük cezaları belge düzenine uyulması damga vergisinin usulüne uygun olarak ödenmemesi vergi idaresi tarafından istenilen belgelerin verilmemesi ve incelemeye yetkili memurlara yardın edilmemesi suçları için öngörülmüştür. VUK. 353. maddesine göre.
     a) Fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgeler de gerçek tutarların gösterilmemesi
      b) Perakende satış fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti sevk irsaliyesi yolucu listesi, günlük müşteri listesi belgelerinin düzenlenmemesi, bulundurulmaması.
     c) Kayıtların zamanında defterlere kaydedilmemesi, defterlerin işyerlerinde bulundurulmaması ve vergi levhası asılmaması.
     d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevini getirmeyen matbaa işletmelerine 420 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
     e) Vergi yoklaması yapan memurların dur ikazına uymayanlara 420 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
     g) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uymayanlara 2.700 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
     D- İŞYERİ KAPATMA CEZASI
     a) VUK. 353. maddesine göre işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için bir takvim yalı içerisince belge kullanmama ve bulundurmama eyleminin ikinci kez tespitinden sonra ilgili mükellefin yazı ile uyarılmış bulunması ve eylemin bu uyarılara karşın üçüncü kez yapıldığının tespit edilmiş olması gerekir.
Aynı takvim yılı içinde para cezasına çevrilmiş, aynı mükellefin aynı işyeri içinde başka bir işyeri kapatma cezası varsa mükellef bu cezasını paraya çeviremez
     Paraya çevrilen işyeri kapatma cezası mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenir.


2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

                2016 YILI USULSÜZLÜK CEZALARI 

MADDE 104-

İlanın şekli

CEZA TUTARI 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 
 

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.000-200.000

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

24

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

  - Alış tutarı

168.000

 

  - Satış tutarı

230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,4

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

11

 

- Diğer vergilerde

21

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

126

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5

 

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

69

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,7

 

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

158.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 
 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370

 
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma