Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

                                                         YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

           Gelir; bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net(safi) tutarıdır (GVK md.1).

    Gelir Vergisinin Konusu:
     Yıllık gelir vergisine konu olacak kazanç Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 2 nci maddesinde yer alan gelir unsurlarından oluşur. Bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarıdır.
       1. Ticari kazanç,
       2. Zirai kazanç,
       3. Ücret,
       4. Serbest meslek kazancı,
       5.Gayrimenkul sermaye iradı,
       6.Menkul sermaye iradı,
       7. Diğer kazanç ve iratlardır

    Gelir Vergisinin Esasları:
   - Şahsidir.
   - Yıllıktır (bir takvim yılı 1Ocak-31Aralık).
   - Net gelir üzerinden hesaplanır.
   - Gerçektir ; mükellefin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerindendir,
   - Geneldir ; bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratların toplamı dikkate alınır.
   - Elde edilmiştir; elde etme vergiyi doğuran olaydır. Gelir; fiilen veya hukuken kişinin tasarruf edebildiği zaman elde edilmiş sayılır.

   Gelir Vergisi Oranı:

    Yıllık Gelir Vergisi bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarı üzerinden %20 ‘dir.

    Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).

    Mükellef çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği vergiye tabi kazanç ve iratlarını yıllık beyannamede birleştirir. Gelir Vergisi Kanununa göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Gerçek kişi tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabları; ticari, zirai, ve meslek faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler. Gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden; yıllık beyanda bulunmak zorunda olanlar da yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler.

     Yıllık gelir vergisi vergilendirme dönemi; ilgili geçmiş takvim yılıdır. Takvim yılı 1 Ocakta başlayan 31 Aralıkta sona eren dönemdir. Sene içinde işe başlayan bir tacir içinse; işe başlama tarihinden 31 Aralık tarihine kadar olan süre dikkate alınır.
    
    Yıllık gelir vergisi beyannamesi diğer beyannamelerde olduğu gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından matbu şekilde basılmakta ve mükelleflere, vergi daireleri aracılığı ile iletilmektedir.
    Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi; (GVK md.92)
   ─İzleyen yılın Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ)
  ─Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın (5035 Sayılı Kanunun 48/4-c maddesiyle değişen ibare.) Şubat ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar,
   ─Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün içinde,
   ─Ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

    E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

    BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ:

   Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ve ekleri mükelleflere göre değişiklik gösterir. Mükellef gruplarına göre çeşitli formla mevcuttur. Her mükellef kendisine ait olan doğru formu doldurmalıdır.

Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler;
─1001A formu,
─Yıllık gelir beyannamesi eki (gelirlerini mart ayında beyan edenler)
─Gerçek usülde vergilendirilenlerden bilanço esasına göre defter tutan mükellefler; mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ba formu ve mal ve hizmet satışlarına ilişkin Bs formu düzenlerler. Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar;
─1001B formu düzenlerler.

   Beyana tabi geliri sadece basit usülde tespit edilen ticari kazançlaran ibaret olanlar;
─1001C formu düzenlerler.

   Gelirlerini mart ayında beyan eden mükellefler önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ekini düzenlerler. Düzenledikleri beyanname ekinden faydalanarak Yıllık Gelir Vergisi beyannamesini doldururlar.

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayın>>>>
   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Örneği İçin Tıklayın>>>>

1001A FORMUNUN(YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ) DÜZENLENMESİ

yıllık gelir vergisi 1001A Formunun düzenlenmesi

          1. ve 2. nu.lu bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir.
          3. nu.lu satıra vergilendirme dönemi yazılır. Örneğin; 01 31 2005 gibi.
          4.Mükellefin vergi kimlik nu.su yazılır. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası vergi kimlik numarası olarak kullanılmaktadır.
          5. Mükellefin T.C. kimlik nu.su yazılır.
          6. Mükellefin Bağ-Kur nu.su yazılır.

                                                                            Sonraki Sayfa>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016