Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Beyanname Verme

    Mükellefler kendilerine yasa tarafından konulan yükümlülüklerini, ödevlerini yazılı olarak kendi beyanları ile gerekli kurumlara bildirirler. Bunların başında beyanname gelir. Beyanname mükellefin , işletmenin durumu ile ilgili vergi dairesine verdiği matbu formdur. Vergi Usul Kanununa göre beyanname düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Beyanname vermeyen, eksik düzenleyen vs mükellefler vergi suçu işlemiş olurlar ve gerekli cezaya çarptırılırlar.

   Mükelleflerin Vermek zorunda oldukları beyannameler aşağıdaki gibidir:

   1. Muhtasar Beyanname: İşveren ve vergi kesintisi yapan kişiler yani vergi sorumlusu tarafından kesilen vergilerin matrahları esas alınarak vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir. 

     Stopaj yani kaynaktan kesinti yoluyla ilgililerden kesinti yapan vergi mükellefi değil vergi sorumlusu olur. İlgili kişi ya da kuruluştan yapılan kesintileri vergi dairesine götürüp yatırma sorumluluğundan dolayı vergi sorumlusu denmiştir.

    Vergi sorumlusu, kesilen vergiyi muhtasar beyanname ile birlikte eğer aylıksa ertesi ayın 23. günü akşımanı kadar beyan etmek ve de 26. günü akşamına kadar vergi dairesine ödemek zorundadır.

    Eğer muhtasar beyanname 3 aylık veriliyorsa(örneğin 10 dan az işçi çalıştıran işverenler) 3. ayı takip eden ayın 23. günü akşamına kadar beyan edilip, yine 26. günü akşamına kadar vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

    Muhtasar Beyannamesi Örneği ve Beyannamenin Doldurulması için tıklayın---->>>>

    2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi: Katma Değer Vergisi beyannamesi bir malın üretiminden satımına kadar el değiştirmesinde her safhada katılan değer üzerinden alınan tüketim vergisidir.

   Katma değer vergisi beyannamesi vergi sorumlusu veya vergi mükellefi sıfatıyla vergi dairesine verilir.

   Katma Değer Vergisi Beyannamesi Örneği ve Beyannamenin Doldurulması için tıklayın--->>>>

    3. Geçici Vergi Beyannemesi: Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

      Geçici Vergi Dönemleri               Beyan                        Ödeme

    1.Dönem: Ocak-Şubat-Mart                    14 Mayıs                              17 Mayıs

    2.Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran               14 Ağustos                           17 Ağustos

    3.Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül             14 Kasım                               17 Kasım

    4.Dönem: Ekim-Kasım-Aralık                   14 Şubat                               17 Şubat

   Geçici Vergi Beyannamesi Örneği ve Beyannamenin Doldurulması için tıklayın--->>>

    4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortakları elde ettikleri kurum kazancını bağlı oldukları vergi dairesine beyan ettirerek tahakkuk eden vergiyi ödemek zorundadırlar.

        Kurumlar vergisi beyannamesi izleyen dördüncü ayın yani nisan ayının 15. günü akşamına kadar mükelellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve nisan ayının sonuna kadar vergi dairesine ödenir. Kurumlar vergisi oranı kurum kazancının % 20sidir.

      5. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi: Özel tüketim vergisi kanununda sayılan kişiler tarafından, ithal, imal, inşa ve iktisap edilen ve aynı kanınında ekli listede yer alan mallar üzerinden ödenecek verginin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.
        Özel Tüketim Vergisine tabi mallara örnek olarak, akaryakıt, kimyasal yağlar, doğalgaz, kara hava deniz taşıtları, alkollü ve alkolsüz içkiler, parfümler, elektrikli ev aletleri, video, telsiz, tv kamerasi gösterilebilir.

       Özel tüketim vergisi vergi dairesi veznesine veya vergi dairesinin bankadaki hesabına yatırılır.  İnternet ortamında da bu beyannamenin verilmesi ve de ödenmesi sözkonusudur.

        6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.  Yıllık gelir vergisi beyannamesini gerçek kişiler öder. Gerçek kişilik, doğumla kazanılıp ölümle yitirilen kişiliktir. Gerçek kişi insanın bizzat kendisidir.  Gelir vergisi sayılan kazançlar şunlardır:

      Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayri menkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç ve iratlar.

       Yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının 15. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilir ve MART ve TEMMUZ aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi en az 2 nüsha olarak vergi dairesine verilir.

       Gelirleri basit usulde tespit edilenler vergiyi ertesi yılın ŞUBAT ayının 15. günü akşamına kadar beyan edip, ŞUBAT ve HAZİRAN aylarında iki eşit taksitte öderler.

    Anasayfa

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma