Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
SİGORTALIYI BİLDİRME

   

      İşverenler işe alacakları sigortalıları işe başlatmadan önce nüfus cüzdanlarına göre üçer nüsha ve fotoğraflı olarak düzenleyecekleri sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirirler veya iadeli taahhütlü olarak gönderirler.

      İnşaat işyerlerinde işe başlayan sigortalılar için işe başlatıldığı gün, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde çalışacak sigortalıların en geç bir ay, Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında göreve atanan personeli için üç ay içinde Kuruma verilen bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılır.

      İşe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken son günün tatile rastlaması halinde bildirgeler tatili izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar da verilebilir.

     Maliye Bakanlığının vizesine bağlı olarak Kamu işyerlerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının ilgili kuruluşa intikal ettiği günü izleyen ilk mesai günü akşamına kadar verilen işe giriş bildirgeleri de yasal süresinde verilmiş kabul edilmektedir.

     İşe giriş bildirgelerinden fotoğraflı olan birinci nüsha sigortalının nüfus cüzdanının bir fotokopisi ile birlikte Kurumca alınır. Sigorta sicil numarası, alındığı tarih ve genel evrak numarası işlenen bildirgelerin iki nüshası ise, biri sigortalıya verilmek, biri de saklanmak üzere işverene iade edilir. İlk defa sigortaya tabi olacak sigortalılara sicil kartı düzenlenmesi için Kurumda kalacak bildirgeyle birlikte bir fotoğraf daha verilir.

 SİGORTALININ ÇALIŞTIRILDIĞININ KENDİSİNCE BİLDİRİLMESİ

     Sigortalı, çalışmaya başladığını işe başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde iki nüsha olarak düzenleyeceği sigortalı bildirim belgesi ile Kuruma bildirir.

      İşverene yasal süresinde vermediği her bir işe giriş bildirgesi için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların (yabancı uyrukluların) çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

    Kamuya yönelik hizmet veren resmi nitelikteki kuruluşlarca yasal süresinde adi posta yoluyla gönderildiği haldi Kuruma geç intikal eden işe giriş bildirgeleri için postaya yasal süresinde verildiğinin resmi kayıtlarla belgelenmesi koşuluyla idari para cezası uygulanmaz.

    İlk işyerindeki çalışması, 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine uygun şekilde işe giriş bildirgesi verilerek duyurulmuş ve tescil işlemi yapılmış olan sigortalıların naklen ve iş akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumca tescil edilmiş diğer işyerinde çalışması halinde, bu işyerinden yasal süresi içinde Kuruma verilmeyen işe giriş bildirgelerinden dolayı işverenlere idari para cezası uygulanmamaktadır.

     Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için;

"   En az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak (sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin bu işlerde çalıştırdıkları için bu şart aranmaz), " Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak, " İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek, " Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak, şarttır.

    İsteğe bağlı sigortaya girmek isteyenlerin bulundukları yerdeki sigorta müdürlüğüne İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi ile başvurmaları yeterlidir. Bu belgenin, Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren isteğe bağlı sigortaya girmiş olurlar.

    İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla sigorta primine esas kazancın % 30 olarak hesaplanır. Buna göre, 01/01/2004 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenmesi gereken en düşük prim 164.889.000 TL, en yüksek prim ise 824.445.000 TL'dir. Sigorta prime esas günlük kazancın artması halinde ödenecek prim tutarları da buna bağlı olarak yükseltilmektedir.

    Prim oranı 06/07/2004 tarih, 25514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanunla 01/08/2004 tarihinden itibaren %30'dan, % 25'e indirilmiştir.

    Diğer taraftan, prime esas kazancın alt sınırı ile ilgili düzenleme de 01/07/2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, isteğe bağlı sigorta priminin;

    01/07/2004-31/07/2004 süresinde alt sınırı, 14.805.000 x 30 x % 30 = 133.245.000.-TL, üst sınırı ise 91.605.000 x 30 x % 30= 866.092.500.-TL,

    01/08/2004-31/12/2004 süresinde ise alt sınırı, 14.805.000 x 30 x % 25 = 111.037.500.-TL, üst sınırı ise 91.605.000 x 30 x % 25 = 721.743.750.-TL, olacaktır.

    İsteğe bağlı sigortaya devam edecek kimse, prime esas kazancın alt ve üst sınırlarına göre hesaplanan asgari ve azami prim tutarları arasında olmak kaydıyla istediği miktar üzerinden sigorta primini öder. İsteğe bağlı sigorta primleri ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar tahsilatı yapan banka şubelerine hangi aya ait olduğu da belirtilmek suretiyle defaten ödenir. Süresi içinde ödenmeyen primler, ödendiği tarihe kadar 506 sayılı Kanunun 80'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi durumunda söz konusu tahsilat, banka şubeleri yerine sigorta/sigorta il müdürlüklerince yapılır.

İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte olanların isteğe bağlı sigortalılıkları;

  • Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,
  • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  • İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  • Tahsis talebinde bulunanların, aylığı hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,
  • Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer.

     İstenildiğinde Kurumumuza ibraz edilmek üzere ödenen primlere ait makbuzların saklanması, yazışma adresinde meydana gelecek değişikliklerin sigorta müdürlüğümüze bildirilmesi gerekir.

    İsteğe bağlı sigortaya devam edenler malüllük, yaşlılık sigortasından, ölümleri halinde ise hak sahipleri ölüm sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanır. Bu sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri, isteğe bağlı sigortalılık süresince sağlık yardımlarından yararlanamaz, ancak emeklilikleri halinde hastalık sigortasının öngördüğü tüm sağlık yardımlarından faydalanırlar.

 

    Topluluk sigortası, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlayan bir sigorta koludur.

    Topluluk sigortası işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan genel şartlar doğrultusunda düzenlenen tip sözleşmelerde yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür.

     Tip sözleşmeler, malüllük, yaşlılık ve ölüm, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarına göre üç ayrı sözleşme olarak düzenlenmiştir.

    Topluluk sigortası isteğe bağlı topluluk ve zorunlu topluluk sigortaları olmak üzere ikiye ayrılır.

1- İsteğe Bağlı Topluluk Sigortası

    Sosyal sigorta kanunları kapsamı dışında kalanların oluşturdukları toplulukların (dernek, birlik, sendika, vakıf, vb. teşekküller) istekleri üzerine Kurumla imzaladıkları tip sözleşmelere göre yürütülür. İlgili topluluğun sigorta kolları itibariyle imzalamak istediği tip sözleşmeyi seçme hakkı vardır. Yine topluluk üyeleri de birden çok tip sözleşme imzalanmışsa herhangi birine girme diğerlerine girmeme hakkına sahiptir.

    Diğer taraftan, ülkemizle sosyal güvenlik anlaşması bulunmayan ülkelerde iş üstlenen Türk firmalarından talepte bulunanlar, işyerlerinde çalıştıracakları işçilerle bunların hak sahiplerinin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla Kurumumuzla malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası yönüyle topluluk sigortası sözleşmesi imzalayabilirler.

    Bu durumda söz konusu işverenler, işyerlerinin bağlı bulunduğu sigorta müdürlüklerine topluluk sigortası sözleşmesi imzalamak için müracaat ederler. Müracaat dilekçesine, şirketin tesciline ilişkin ticaret sicil gazetesi örneği, şirketin tabi olduğu vergi dairesi müdürlüğü ve vergi numarası, istenilen iş konusunda varsa sözleşme örneği ya da konsolosluklardan alınan belge, şirketlerde şirketi temsile yetkili olanların işveren adına imza atmasına, iş takibi yapmasına yetkili kılındığına dair yetki belgesi ve bu kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi ile imza sirküsü, ayrıca topluluk sigortasına girecek sigortalıların adı, soyadı, baba adı ve sigorta sicil numarası ile bunların ödeyecekleri primleri gösterir üç nüsha liste eklenir.

2- Zorunlu Topluluk Sigortası

     1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereğince, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmayan veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık almayan avukat ve noterler malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortasına girmek zorundadırlar.

    Topluluk sigortası işlemleri Baro ve Noter Odası Başkanlıklarının tip sözleşme imzaladıkları sigorta/sigorta il müdürlüklerimizce yürütülmektedir.

3- Topluluk Sigortası Primlerinin Hesaplanması ve Ödenmesi

    Malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası primleri, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla tercih edilen prime esas kazancın % 30'udur. Ancak, sigortalı aynı zamanda hastalık sigortası yönünden de topluluk sigortası kapsamına alınmışsa, bu sigortalılar için uygulanacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı % 20'dir. Hesaplanacak prime esas günlük kazanç yürürlükteki günlük asgari ücretten az olamaz.

    Tüm topluluk mensuplarına, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. Ayrıca, topluluk sigortasına devam eden avukatlar, noterler ve sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmeyen ülkelerde topluluk sigortasına tabi olarak çalıştırılanların yasal süresi içinde ödenmeyen topluluk sigortası primlerinin takip ve tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

    İşe giriş bildirgesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal sürede Kuruma vermeyen yurtdışına işçi götüren topluluk işverenleri hakkında, 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesine göre idari para cezası uygulanır. Baro ve noter odaları ile diğer topluluklar için idari para cezası uygulanmaz.

İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası

 

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

    Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir.

    Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinde meydana gelmesi yeterlidir.

Kaynak:www.muhasebenet.net

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma