Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Tacirlerin Sınıflandırılması

     Tacir, ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir. Tacirler ülkemizdeki mevcut kanunlara göre çeşitli şekilde sınıflandırılırlar. Tacirlerle ilgili hükümler Türk Ticaret Kanununda ve de Vergi Usul Kanununda hüküm altına alınmıştır.

      T.T.K ya göre tacirler aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar:

      Tacirler;

       1. Gerçek Kişi Tacirler

       2. Ticaret Şirketleri

          2.1 Şahıs Şirketleri

              2.1.1 Kollektif Şirket

              2.1.2 Komandit Şirket

          2.2 Sermaye Şirketleri

              2.2.1 Anonim Şirket

              2.2.2 Limited Şirket

              2.2.3 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

    1. Gerçek Kişi Tacirler: Gerçek kişi insanın bizatihi kendisidir. Gerçek kişilik doğumla kazanılır ve de ölümle sona erer. Bir kişinin gerçek kişi sayılabilmesi için bir yere müracaat gerekmez. Kanunlarla her kişiye bu hak tanınmıştır.  Gerçek kişi tacirler in bu hakkı kazanabilmesi için ise ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adlarına işletmeleri gerekmektedir.

   2. Ticaret Şirketler( Tüzel Kişi Tacirler): Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişi işletme denince akla , belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen sosyo ekonomik kuruluşlar gelir.

      Şirket, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin ticari bir amacı gerçekleştirmek için emek ve sermayelerini birleştirmeleri sonucunda ortaya çıkan tüzel yapıdır. Şirketin kurulabilmesi için en az 2 kişi olması gerekir. Bu iki kişi şirketin durumuna göre değişiklik arzedebilir ama 2 kişiden az şirket kurulamaz.

     2.1 Şahıs Şirketleri: Şahıs şirketleri denince akla Kollektif ve Komandit Şirket akla gelmelidir. Şahıs şirketleri gücünü sermayeden ziyade şahıslardan alır. Şahıs şirketlerinde ortakların sorumluluğu sınırsız ve zincirlemedir. Sınırsız sorumluluk gereğince bir şahıs şirketine ortak olan bir kişi şirket iflas ettiğinde sadece şirkete koymuş olduğu para ile değil de günlük hayattaki kişisel mal varlığıyla sorumlu olur.

           2.1.1 Kollektif Şirket:  Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla hakiki yani gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir. En az 2 kişi ile kurulur, en az sermaye sınırı yoktur. İstenilen tutarla şirket kurulabilir.

           2.1.2 Komandit Şirket: Bir şahıs şirketi olan komandit şirkette komandite ve komanditer ortak olmak üzere 2 ortak vardır. Komandite ortak, sınırsız sorumlu olan ortaktır. Şirket borçlarına karşı tüm mal varlığıyla sorumludur. Komanditer Ortak ise şirkete koymuş olduğu sermaye payı kadar şirket borçlarına karşı sorumludur. Kollektif şirket ortaklarından farkı komanditer ortağın sermayesi tutarında sorumlu tutulmasıdır. Komandite ortak ile kollektif şirket ortağı arasında hukuki sorumluluk arasından bir fark yoktur.

     2.2 Sermaye Şirketleri: Sermaye şirketleri Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkettir.  Sermaye şirketleri gücünü şahıs şirketlerde olduğu gibi şahıslardan değilde şahısların koymuş olduğu sermayeden alan şirket türüdür.  Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu şirkete koymuş oldukları sermaye tutarı ile sınırlıdır. Örneğin bir kişi Anonim şirkete ortak olsa ve de 5000 TL sermaye koysa, şirket iflas ettiğinde alacaklı kişi veya kişilere karşı sadece şirkete koymuş olduğu 5000 TL yi vererek sorumluluğundan kurtulur.

              2.2.1 Anonim Şirket: Anonim şirket, esas sermayesi muayyen yani belirli paylara bölünmüş, üçüncü kişilere karşı sorumluluğu şirket mal varlığıyla sınırlı olan ve de ortakların sorumluluğu şirkete koymuş oldukları sermaye tutarı kadar sınırlı olan şirkettir. Anonim şirket en az 5 gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilir. 5 kişiden az olsa kurulamaz. ve en az 50.000 TL(ellibin Türk Lirası) ile kurulabilir. Bu rakam Maliye Bakanlığınca değiştirilebilir. Anonim şirketin sermayesi hisse senedi ile ifade edilir. Ortak sayısı 250 yi geçen Anonim Şirketler Sermaye Piyasası Kuruluna başvurarak halka arz edilebilir. Yani hisse senetleri borsada işlem görebilir. ve de hisselerine halk ortak olabilir.

             2.2.2 Limited Şirket: En az 2 ve de en fazla 50 ortak arasında kurulan , şirketin sorumluluğu şirket varlığıyla sınırlandırılmış, ortakların sorumluluğu ise şirkete koymuş oldukları sermaye tutarı ile sınırlandırılmış olan şirkettir. Şirket iflas ettiğinde şirket ortaklarının sorumluluğu şirkete koymuş oldukları sermaye kadar olur. Kişilerin günlük hayattaki şahsi mal varlığına dokunulamaz. Limited şirket en az 2 kişiyle ve de en az 5000 TL (beşbin Türk Lirası) ile kurulabilir. Gerek kişi sayısı bakımından gerek se sermaye bakımından Limited Şirket, Anonim şirkete göre kurulması kolay olan bir şirket türüdür.

                 2.2.3 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket: Şahıs şirketlerinden olan komandit şirkete adi komandit şirket de denir. Sermaye şirketlerinden onaln SPBKomandit Şirket komandit şirkete benzemekle beraber şirketin sermayesi paylara bölünmüştür.

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016