Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
                                                     Dönem Sonu Envanter İşlemleri

        

        Envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve degerlemek suretiyle isletmenin bilanço günündeki varlık ve borçlarını kesin ve ayrıntılı olarak saptama islemidir. Envanter islemleri muhasebe içi ve muhasebe dısı olmak üzere iki asamada gerçeklestirilir.

       Önce muhasebe dısı envanter yapılır. Muhasebe dısı envanter ile, fiziki varlıklar sayılmak, ölçülmek, tartılmak suretiyle tek tek kontrol edilir. Tüm hesaplar degerlemeye tabi tutularak bilanço günündeki degerine getirilir.

       Muhasebe dısı envanterin sonucunda yapılan kayıtlara da muhasebe içi envanter denilmektedir. Muhasebe içi envanterin son asamasında isletmenin o döneme ait karı veya zararı tespit edilir.

        Defter tutan tacirlerin belirli bir tarihte sahip oldukları varlık ve kaynakların sayımını yaparak ticari defterlerini bu sayım sonuçlarına göre denkleştirmelerine envanter işlemleri denir. Defterlere yapılan bu denkleştirme kayıtlarına envanter kayıtları denir. Envanter kayıtlarından sonra işletmenin “Kâr mı yoksa zarar mı?” ettiği rakamlar ile ortaya dökülür.

        ENVANTER KAYITLARI

       ENVANTER BİLGİLERİ
 1. DSMM   80.000  liradır
 2. Şüpheli alacakların tamamına karşılık ayrılmıştır
 3. Alacak senetlerine 60 TL, borç senetlerine 100 TL reeskont hesaplanmıştır.
 4. Bankadan alınan dekonttan bankadaki mevduatımıza 1.500 TL faiz taahkuk ettiği ve hesabımıza kaydedildiği anlaşılmıştır
 5. 180- Gelecek Aylara Ait gider (sigorta) ve 380-Gelecek Aylara Ait Gelir(kira)dönem gideri ve geliri haline dönüştürülmüştür

6-  Taşıtlar ve Demirbaş %10 amortisman hesaplanmıştır.

 1. Uzun vadeli gider, gelir, borç ve alacaklar kısa vadeli hale dönüştürülmüştür.
 2. Gider çeşiYTLerini gider yerlerine dağılımı şöyledir:
  1. İşçilerin birisi yönetim, birisi pazarlama, birisi ar-ge de çalışmaktadır.
  2. Dışardan sağlanan fayda ve hizmetlerin yarısı yönetim, yarısı pazarlama bölümüne aittir.
  3. Çeşitli giderlerin tamamı pazarlama bölümüne aittir
  4. Amortismanların yarısı yönetim, yarısı pazarlama bölümüne aittir
  5. Finansman giderleri kısa vadelidir.

 

ENVANTER KAYITLARI

15____________ 31.12.2009 ___________
621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.                       8  00
                          153- Ticari Mallar Hs.                                                       800
16____________31.12.2009 ___________
654- Karşılık  Giderler Hs.                                          500
                          129- Ş. Ticari Alacak Karş. Hs.                                           500
17____________ 31.12.2009 ___________
657- Reeskont Faiz Giderleri Hs.                                   60
                          122- Alacak Senetleri Reeskontu Hs.                                     60
18____________31.12.2009 _____________
322- Borç Senetleri Reeskontu Hs.                                100
                        647- Reeskont Faiz Gelirleri Hs.                                           100 
19____________ 31.12.2009 ___________
102- Bankalar Hs.                                                     1.500
                        642- Faiz Gelirleri Hs.                                                      1.500
20____________31.12.2009 ___________
794- Çeşitli   Giderler Hs.                                          200
                 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.                                            200
21____________ 31.12.2009 ___________
380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs.                            300
                 649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs.                                          300
22____________ 31.12.2009 ___________
796- Amortisman ve Tükenme Payları Hs.                     6.500
              257- Birikmiş Amortismanlar Hs.                                                  6.500
                    Taşıtlar: 5.000
                     Demirbaşlar: 1.500
23____________ 31.12.2009 ___________
180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.                           1.400
                    280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.                                      1.400
24____________ 31.12.2009 ___________
480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs.                           2.700
                    380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs.                                       2.700
____________      /            _____________
                         ARA TOPLAM            320.606                    320.606

                                                    Yansıtma Hesapları >>>>

Gelir Tablosunun Düzenlenmesi>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma