Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

     Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, işletmenin kısa vadede yani en çok 1 yıl içinde ödeyeceği borçların izlendiği hesap sınıfıdır. Yani işletmenin kısa vadeli borçları bu hesap sınıfında izlenir.
     Bu hesap sınıfında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

     30. Mali Borçlar
     32. Ticari Borçlar
     33. Diğer Borçlar
     34. Alınan Avanslar
     35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
     36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
     37. Borç ve Gider Karşılıkları
     38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
     39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


   30- Mali Borçlar Grubu:

   İşletme tüm faaliyetlerini kendi öz kaynakları ile yürütemeyeceği için borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. Kredi kuruluşları ya da piyasalardan sağlanan ve en fazla bir yıl içinde geri ödenecek olan borçların anapara, taksit ve faizleri mali borçlar hesap grubunda izlenir. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:


    300 Banka Kredileri Hesabı
    303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı
    304 Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesabı
    305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı
    306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
    308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-)
    309 Diğer Mali Borçlar Hesabı

     32. Ticari Borçlar Grubu:

    İşletmenin ticari işlemleri sonucu ortaya çıkan, bir yıla kadar vadeli senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda yer alır. Bu grupta şu hesaplar yer alır:
   320 Satıcılar Hesabı
   321 Borç Senetleri Hesabı
   322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
   326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
   329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

     33. Diğer Borçlar Grubu:
    İşletmenin ticari işlemleri dışında ortaya çıkan senetli veya senetsiz borçlar bu hesap
grubunda yer alır. Grupta yer alan hesaplar şunlardır:
    331 Ortaklara Borçlar Hesabı
    332 İştiraklere Borçlar Hesabı
    333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı
    335 Personele Borçlar Hesabı
    336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

      34. Alınan Avanslar
     Çeşitli nedenler ile üçüncü kişilerden alınan kısa vadeli avansların izlendiğihisap grubudur. Bu grupta şu hesaplar yer alır.
    340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
    349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
     Bu grupta yer alan hesaplar da diğer kısa vadeli hesaplar gibi işlemektedir.Avans alındığında
hesabın alacak tarafına, satış işlemi tamamlandığında ise borç tarafına yazılır.

       35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri
      İnşaat işi yapan işletmelerin üstlendiği işlerden, tamamladıkları iş karşılığı aldıkları hak edişler bu hesap grubunda izlenir. Bu grupta şu aralıktaki hesaplar yer alır:
       350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hesabı

       36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
       İşletmenin mükellef veya vergi sorumlusu sıfatı ile ödeyeceği vergi, resim, harç, sigorta primi, sendika aidatı vb. borçların izlendiği hesaplar bu grupta yer alır. Grupta şu hesaplar yer alır:
     360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
     361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
     368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı
     369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı

      37. Borç ve Gider Karşılıkları
     Bilanço tarihi itibarıyla ortaya çıkan, ancak tutarı ve tahakkuk zamanı kesin olarak bilinmeyen kısa vadeli borç ve giderler bu grupta yer alır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:
    
      370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
      371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-)
      372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
      373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı
      379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

        38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
     Bulunan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan gelirler ile bulunan döneme ait olup gelecek aylarda ödenecek giderler bu hesap grubunda yer alır. Hesap grubunda bulunan hesaplar şunlardır:
      380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
      381 Gider Tahakkukları Hesabı

        39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Yukarıda yer alan yabancı kaynaklar arasında yer almayan diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar bu hesap grubunda yer alır. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır:
     391 Hesaplanan KDV Hesabı
     397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hesabı
     399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı
      

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma