Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
YANSITMA İŞLEMLERİ

   

    7/B Seçeneğinde giderler dönem sonunda fonksiyonlara  gider dağıtım tablosu aracılığıyla dönüştürülür. 6 lı hesaplarda toplanan giderler ise bu hesaplardan alınarak 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. 7 ve 6 ile başlayan hiç bir hesap kesin mizanda kalan vermez.

GİDER DAĞITIM TABLOSU

 

GİDER ÇEŞİTLERİ

 

GİDER YERLERİ

 

FAALİYET GİDERLERİ

FİNANSMAN GİDERLERİ

TOPLAM

630-
AR-GE

631-
PSDG

632-
GYG

660-
KVBG

661-
UVBG

791- İÜG

4.392

1.464

1.464

1.464

--

--

793-DSFH

350

--

175

175

--

--

794- ÇG

600

--

600

--

--

--

796-ATP

6.500

--

3.250

3.250

--

--

797-FG

200

--

--

--

200

--

TOPLAM

12.042

1.464

5.489

4.889

200

--

GİDERLERİN YANSITILMASI:

25____________ 31.12.2009 ___________
630- Ar-Ge Giderleri Hs.                                   1.464
631- PSDG Hs.                                                 5.489
632- GYG Hs.                                                    4.889
660- KVBG Hs.                                                    200
               798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.                                              12.042
26____________31.12.2009 ___________
798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.                   12.042
               791- İşçi Ücret ve Giderleri Hs.                                                 4.392
               793- DSFH Hs.                                                                           350
               794 – Çeşiti Giderler Hs.                                                              600
               796-  Amortisman ve Tükenme Payları Hs.                                      6.500
               797- Finansman Giderleri Hs.                                                         200
____________      /            _____________

GELİR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI

27____________31.12.2009 _____________
600- Yurtiçi Satışlar Hs.                                      12.000
645- Menkul Kıymet Satış Karları Hs.                           20
647- Reeskont Faiz Gelirleri Hs.                                 100
642- Faiz Gelirleri Hs.                                             1.500
649- Diğ. Ol. Gelir ve Karlar Hs.                                 300 
                  690-Dönem Karı veya Zararı Hs.                                             13.920 
28____________ 31.12.2009 ___________
690- Dönem Karı veya Zararı Hs.                         13.452
               655- Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.                                           50
               621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.                                           800
               654- Karşılık Giderleri Hs.                                                            500
               657- Reeskont Faiz Giderleri Hs.                                                      60
               630- Ar-Ge Giderleri Hs.                                                             1.464
               631- PSDG Hs.                                                                           5.489
               632- GYG Hs.                                                                             4.889
               660- KVBG Hs.                                                                              200           
____________       /             ___________
ARA TOPLAM (KESİN MİZAN TOPLAMI )       372.530                372.530 

Kesin Mizanın Düzenlenmesi>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma