Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

GRUP OLUŞTURULMASI

 

Sayı  : B.08.0.TTÖ.0.12.03.01-219- 291/3717

Tarih : 10.10.2008

 

……………. VALİLİĞİNE

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi:  a) 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”,

b) 10 Mayıs 2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 18.4.2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği.

d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

e) 10.11.2006 tarihli ve B.08.0.ETÖ.0.10.02.03.00/521 sayı, 2006/90 No’lu Genelge,

f) 23/05/2008 tarihli ve B.08.0.TTÖ.0.12.04.02-274/1998 sayılı yazı.

g) 04/06/2008 tarihli ve B.08.0TTÖ.0.12.03.01-219179/2107 sayılı yazı.

 

Bakanlığımızca, tüm meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulamaya konulan 42 alan ve 197 dala ait modüler öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin uygulanışına ilişkin ilgi (e) Genelgenin özellikle 5. maddesinde “Çerçeve öğretim

programlarında alan/dal dersleri içinde yer alan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri, Analitik Geometri, Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Psikoloji ve benzeri dersler kültür dersi, bunların dışındaki alan/dal dersleri ise uygulamalı ders olarak değerlendirilecektir…..” ifadesi yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, ilgi (b) değişikliğin Resmî Gazetede yayımlandığı 10.05.2008 tarihinden itibaren söz konusu öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi ile zorunlu ve isteğe bağlı ek ders görevlerinin ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı değişikliğine göre Karar eki “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelge”nin “Kız ve Erkek Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Okul/Kurumları” ibaresinin yer aldığı başlık içerisindeki “Atölye ve Laboratuar Öğretmeni” için belirlenen görevlere göre işlem yapılacağı ilgi (g) yazı ile duyurulmuştur. Ayrıca ilgi (f) yazı ile de okul/kurum binalarının etkin kullanımı ve uygulama birimlerinin oluşturulması istenmiştir.

 

Ancak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden ilgi (d) Yönetmeliğin 15/d maddesi hükümlerine göre grupların oluşturulmadığı ve norm kadroların da belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4’ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar 10,11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 grup olacak şekilde oluşturulur.

 

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızda sınıflara ait meslek derslerinin belirtilen grup sayılarına göre tespit edilerek bu grupların okulun uygun fiziki mekanlarında ya da atölye ve laboratuarlarında bağımsız olarak eğitimlerini yapmaları

sağlanacaktır. Derslerin normları da buna göre belirlenerek sisteme veri girişleri yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve konunun İlinizde faaliyet gösteren Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum müdürlüklerine duyurularak uygulamanın belirtilen açıklamalara göre yapılmasının sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Sadettin SABAZ

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016