Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
                                              
2 Duran Varlık Hesapları

     Bir yıldan daha uzun süre sonra tahsil edilecek alacaklar, tüketilecek stoklar,yararlanılacak pesin ödemelerle, bir yıldan daha uzun süre boyunca yararlanılacak maddive maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar duran varlıkları olusturur.

Tekdüzen Hesap Planında Duran Varlıklar asagıdaki gibi bölümlenmistir;
22 Ticari Alacaklar
23 Diger Alacaklar
24 Mali Duran Varlıklar
25 Maddi Duran Varlıklar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
28 Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
29 Diger Duran Varlıklar

   22 Ticari Alacaklar: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süren senetli veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

   220 Alıcılar Hesabı
   221 Alacak Senetleri Hesabı
   222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
   226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
   229 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)

   23 Diğer Alacaklar: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olmayan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süre olan senetli veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu gurupta yer alan hesaplar şunlardır.

   231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
   232 İstiraklerden Alacaklar Hesabı
   233 Baglı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
   235 Personelden Alacaklar Hesabı
   236 Diger Çesitli Alacaklar Hesabı
   237 Diger Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
   239 Süpheli Diger Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)

   24 Mali Duran Varlıklar: Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.

   240 Baglı Menkul Kıymetler Hesabı
   241 Baglı Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
   242 İştirakler Hesabı
   243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
   244 İştirakler Sermaye Payları Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
   245 Baglı Ortaklıklar Hesabı
   246 Baglı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
   247 Baglı Ortaklıklar Sermaye Payları Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
   248 Diger Mali Duran Varlıklar Hesabı
   249 Diger Mali Duran Varlıklar Karsılıgı Hesabı (-) yer alır.

    25 Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

   250 Arazi ve Arsalar Hesabı
   251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlen Hesabı
   252 Binalar Hesabı
   253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
   254 Tasıtlar Hesabı
   255 Demirbaslar Hesabı
   256 Diger Maddi Duran Varlıklar Hesabı
   257 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)
   258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
   259 Verilen Avanslar Hesabı

       26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi olmayan duran varlıklar, fiziksel bir varlıgı olmayan ve isletmenin belli birsekilde yararlandıgı aktiflestirilen giderler ile bir kısım haklar ile isletmeye ticari bir fayda saglayan ayrıcalıklar veya üstünlüklerden olusur. Bu grupta asagıdaki hesaplar yer almaktadır;
   260 Haklar Hesabı
   261 Serefiye Hesabı
   262 Kurulus ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
   263 Arastırma ve Gelistirme Giderleri Hesabı
   264 Özel Maliyetler Hesabı
   267 Diger Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
   268 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)
   269 Verilen Avanslar Hesabı
  
        28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu grup içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesip borç kaydı ya da tahsili ilerki yıllarda yapılacak gelirlerden oluşur.  Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.
   280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
   281 Gelir Tahakkukları Hesabı

        29 Diğer Duran Varlıklar:Yukarıda sayılan duran varlıkların dısındaki varlıkların izlendigi gruptur. Grupta Şu hesaplar bulunmaktadır;
    291 Gelecek Yıllarda indirilecek KDV Hesabı
   292 Diger KDV Hesabı
   293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar Hesabı
   294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
   295 Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
   297 Diger Çesitli Duran Varlıklar Hesabı
   298 Stok Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
   299 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)

  

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma