Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
MUHASEBENİN TANIMI

   

    Muhasebe, mali nitelikli yani para ile ifade edilebilen işlem ve olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve bunların sonuçlarını yorumlayan bilimsel bir metottur şeklinde tanımlanabilir.

      Bu açıklamalara göre muhasebe, işletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişiklik meydana getiren , mali nitelikli işlem ve  olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve bunların sonuçlarını yorumlayan bilim dalıdır.

      Bir olayın muhasebeye konu olabilmesi için mali nitelikli yani para ile ifade edilebilir olması gerekir. Mali nitelikli işlemlere örnek olarak, peşin mal alışı, mal satışı, bankaya para yatırılması, çekilmesi, satıcılara borcun ödenmesi, elektrik ve su faturasının ödenmesi örnek gösterilebilir. Bu işlemler defterlere tarih ve sıra numarasına göre ve de objektif belgelere dayandırılarak kaydedilir. Mali nitelikli olmayan hiç bir işlem muhasebeye konu olamaz dolayısıyla muhasebe defter ve belgelerine kaydedilemez.

    Bir çok yazar muhasebeyi farklı bir biçimde tanımlamıştır.

    1. Muhasebe, kısmen, bir ülkenin ekonomik, politik ve sosyal sistemlerinin bir fonksiyonudur. Muhasebe o ülkenin resmi dil ve kanunlar gibi bir kültürel fenomenidir. Ticari olaraksa muhasebe ekonomik kararlar vermede kullanılacak ekonomik varlıklar hakkında, öncelikle finansal ve sayısal bilgi toplama işi olarak tanımlanır.(1)

(1)DIAMOND , Michael A.; HANSEN, Don R. ; MURPHY, David S., Financial and Management Accounting,  South- Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio : South-Western, c1994,  s. 4

      2. Bir finansal bilgi sistemi olarak muhasebe, ilgili enformasyon kullanıcılarına, organizasyonun ekonomik olaylarını tanımlama, ölçme, kaydetme ve iletme sürecidir. Buna göre tanımlama belirli bire organizasyonla ilgili, ekonomik kanıt niteliği taşıyan olayları seçmedir. Belirlenen bu hadiseler finansal terimlerle ölçülebilmelidir. Finansal olarak ölçümü yapılan değişmeler, organizasyonun dalgalı bir finansal aktiviteler tarihi olarak kaydedilir. Muhasebeci bu kayıtları sınıflandırır ve özetler. (2)

(2)WEYGANDT, Jerry J. ; KIESO, Donald E.;  KELL, Walter G., Accounting Principles, Wiley, New York, c1993, s. 2-3

    3.Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları ) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine kaydetme denir.(3)

(3)https://pekiyi.8m.com/muh.html

       4. Muhasebe hesaplar ilmidir. Bu deyim, mal ( varlık ) hareketleriyle bu hareketlerin ayrıntılarını izleyebilmek ve bunları gözönüne serebilmek için bunların metodlu bir şekilde kaydedilmesini ifade eder. (4)

(4) ÖZASLAN,  a.g.e.,  s.20

                                                     Muhasebenin Önemi

       Muhasebe işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır. Küçük, büyük, özel ve resmi kuruluşlar muhasebeye muhtaçtırlar. Her kuruluşun mali bakımdan durumunu bilmesi gerekir. Kuruluşların kendi işlemlerini denetleme ve düzenleme için gözönünde bulundurması gereken işlemleri muhasebe sağlar. İşletmelerde yöneticiye işlerin iyi veya kötü gittiğini belirten temel bilgiyi muhasebe verir.

   

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma