Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Hesaplar ve İncelenmesi

      100 Kasa Hesabı
      101 Alınan Çekler Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
      103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)
      108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
      110 Hisse Senetleri Hesabı
      111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
      112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
      118 Diger Menkul Kıymetler Hesabı
      119 Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
 
     120 Alıcılar
      121 Alacak Senetleri
      122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
      126 Verilen Depozito ve Teminatlar
      127 Diğer Ticari Alacaklar     
      128 Şüpheli Ticari Alacaklar
      129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
     
131 Ortaklardan Alacaklar
      135 Personelden Alacaklar
      136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
      150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
      151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
      152 Mamüller Hesabı
      153 Ticari Mallar Hesabı
      157 Diğer Stoklar
      158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
      159 Verilen Sipariş Avansları
      180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
      181 Gelir Tahakkukları Hesabı
      190 Devreden KDV Hesabı
      191 İndirilecek KDV Hesabı
      193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
      195 İş Avansları Hesabı
      196 Personel Avansları
      220 Alıcılar Hesabı
      221 Alacak Senetleri Hesabı
      222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
      226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
      229 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)
      240. Bağlı Menkul Kıymetler

      241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
      242. İştirakler
      243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
      244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
      245. Bağlı Ortaklıklar
      246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
      247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
      248. Diğer Mali Duran Varlıklar 249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
      250 Arazi ve Arsalar Hesabı
      251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlen Hesabı
      252 Binalar Hesabı
      253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
      254 Taşıtlar Hesabı
      255 Demirbaşlar Hesabı
      256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
      257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
      258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
      259 Verilen Avanslar Hesabı
      260 Haklar Hesabı
      261 Şerefiye Hesabı
      262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
      263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
      264 Özel Maliyetler Hesabı
      267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
      268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
      269 Verilen Avanslar Hesabı
      280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
      281 Gelir Tahakkukları Hesabı
      291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi
      292 Diğer Katma Değer Vergisi
      293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
      294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
      295 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
      297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
      298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
      299 Birikmiş Amortismanlar (-)
      300 Banka Kredileri
      301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
      302 Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
      303 Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
      304 Tahvil anapara borç taksit ve faizleri
      305 Çıkarılmış bonolar ve senetler
      306 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler
      308 Menkul kıymetler ihraç farkları (-)
      309 Diğer mali borçlar
      320 Satıcılar Hesabı 
      321 Borç Senetleri Hesabı
      322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
      326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
      329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
      331 Ortaklara Borçlar Hesabı
      332 İştiraklere Borçlar Hesabı
      333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı
      335 Personele Borçlar Hesabı
      336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
      337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
      340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
      349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
      360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
      361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
      368 Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı
      369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı
      370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
      371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-)
      372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
      373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı
      379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
      380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
      381 Gider Tahakkukları Hesabı
     
391 Hesaplanan KDV Hesabı
      392 Diğer KDV Hesabı
      393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
      397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı
      399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı
      400 Banka Kredileri Hesabı
      405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı
      407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
      408 Menkul Kıymetler İhraç Farkları Hesabı (-)
      409 Diğer Mali Borçlar Hesabı
      420 Satıcılar Hesabı
      421 Borç Senetleri Hesabı
      422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
      426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
      429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
      431 Ortaklara Borçlar Hesabı
      432 İştiraklere Borçlar Hesabı
      433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı
      436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
      437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
      438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
      440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
      449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
      472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
      479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
      480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
      481 Gider Tahakkukları Hesabı
      500 Sermaye Hesabı
      501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)
      540 Yasal Yedekler Hesabı
      541 Statü Yedekleri Hesabı
      542 Olağanüstü Yedekler Hesabı
      548 Diğer Kr Yedekleri Hesabı
      549 Özel Fonlar Hesabı
      600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
      601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı
      610 Satıştan İadeler Hesabı(-)
      611 Satış İskontoları Hesabı(-)
      620 Satılan Mamül Maliyeti(-)
      621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
      630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
      631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
      632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı(-)
      640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
      641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
      642 Faiz Gelirleri Hesabı
     
643 Komisyon Gelirleri Hesabı
      644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
      645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı
      646 Kambiyo Kârları
      647 Reeskont Faiz Gelirleri
      649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı
      653 Komisyon Giderleri Hesabı(-)
     
654 Karşılık Giderleri(-)
      655 Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
      656 Kambiyo Zararları(-)
     
657 Reeskont Faiz Giderleri(-)
      659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
     
     


 

 

 


 


 

 

   

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma